นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


 

    การวิเคราะห์ข้อมูลและแบบสอบถาม
      แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการภายใน (แบบที่ ๑)
      แบบสอบถามราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน (แบบที่ ๒)
      แบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร (แบบที่ ๓)
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามแบบที่ ๑
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามแบบที่ ๒