นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง KM Buddy

    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
    โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy ระหว่าง ระหว่าง สลก. + สมด.
    องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยน
    หนังสือทีมงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดินที่ สมด ๐๘/๑๕๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักกฎหมายและที่ดิน
    หนังสือฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมายและที่ดินที่ สมด ๐๑.๒/๗๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
    ภาพถ่ายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ภาพถ่ายการดูงานที่โรงพิมพ์กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่าง KM Buddy ที่สำนักวิจัยและพัฒนา

    การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักกฎหมายและที่ดิน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกันในวัน Km Day และการจัดทำแผน KM Buddy พ.ศ.๒๕๕๘