นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


 

    คำสั่งทีมงานจัดการความรู้
    แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
    แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 6/2561 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานจัดการความรู้และอำนาจหน้าที่
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team สำนักกฎหมายและที่ดิน
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้(Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ CKO และทีมงานจัดการความรู้ KM Team
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและปรับปรุง Website ของสำนัก
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่องก่อตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ KM Team
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๑๗/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการ CKO และทีมงานจัดการความรู้ KM Team
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ประจำปี ๒๕๕๗
    คำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้