องค์ความรู้ที่มีในหน่วยงาน

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 317
2 ภาษาที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ (HTML5 ,CSS3) (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 324
3 Software สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่าน VPN (2016) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 293
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเครือข่าย(2016) 486
5 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud)(2016) 252
6 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย(ปี 2016) 319
7 Virtual Private Network (VPN) (ปี 2016) 303
8 Multi Protocal Label Switching (MPLS) (ปี 2016) 214
9 การบำรุงรักษาระบบ VDO Streaming (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 330
10 การบำรุงรักษาระบบ VoIP (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 304
11 การบำรุงรักษาระบบ VDO Conference (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 256
12 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทีมงานจัดการความรู้ 456
13 โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และการใช้ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 816
14 ระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย (Network File Service : NFS) กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 928
15 ความรู้การใช้ระบบ VDO Conference ผ่านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1359
16 การติดตั้ง Truhits ใน CMS(Joomla) พิชิต ขุมทรัพย์ 1700
17 ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล ณฐมน อยู่เล่ห์ 2225
18 ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 35638
19 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก ทีมงานจัดการความรู้ 16730
20 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Open source เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ชุติมาศ น่วมอินทร์ 2929
21 ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ณัชชา ศรีทองสุข 28250
22 ความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ 15907
23 ความรู้ด้านโทรศัพท์ผ่าน VPN(VoIP) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 3889
24 ความรู้ด้านนามเรียกขานระบบวิทยุสื่อสาร ณรงค์พล แสงธีรกิจ 2072
25 ความรู้ด้านระบบกล้องวงจรปิด ณรงค์พล แสงธีรกิจ 1510
26 ความรู้ด้านงานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารในอาคาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1432
27 ความรู้ด้านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1561
28 ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 5102
29 ความรู้ด้านระบบวิทยุสื่อสาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 21914
30 ความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการกลั่นกรอง 2693
31 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป 3339
32 การบำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 1686
33 การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2213
34 วิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการแชร์ปริ้นเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 8890
35 แผนที่ (Layout) 17 สำนักชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5233
36 พจนานุกรมข้อมูล (Datadictionary) ของระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3605
37 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (Web User Manual) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2474
38 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1679
39 ศัพท์เทคนิคทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 4100
40 การติดตั้งโปรแกรมESET NOD32 Antivirus ประยุทธ ผลิตสกุล 2842
41 ระบบฐานข้อมูลน้ำฝนน้ำท่าออนไลน์ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2128
42 ระบบความปลอดภัยข้อมูลด้านการเกษตร กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2248
43 รวมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3261
44 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 1644
45 คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP) ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3339
46 พระราชบัญญัติด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 2024
47 การใช้งานระบบเครือข่ายVPN กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 4777
48 การสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณและระบบงานฐานข้อมูลการจัดการน้ำ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1495
49 การสำรองข้อมูลเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ VAX กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2062
50 ระบบป้องกัน Anti-spam กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1609
51 ระบบป้องกันการบุกรุก(Firewall) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2249
52 การกำหนดสิทธิการเข้าสารสนเทศภายในกรมชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2456
53 การ Restore ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตจากการ Backup กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1922
54 การ Backup ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2122
55 การบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4101
56 ระบบควบคุมการเข้า-ออก กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1892
57 การสำรองและเรียกคืนค่าระบบเครื่องไฟร์วอล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2050
58 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สุวิชา เดชกุศลพิทักษ์ 67305
59 การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 5206
60 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 2549
61 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 1868
62 ความรู้ด้านการบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 2479
63 การใช้โปรแกรม ArcExplorer 9.3 สุวรรณา จันทร์เอม 3402
64 คู่มือแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางนรา คณะทำงานวางระบบโทรมาตรฯ 2272
65 การใช้งานระบบสารสนเทศแหล่งน้ำผ่านอินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 4672
66 การใช้งานโปรแกรม ArcView อัจฉรา รัตนา 5316
67 การใช้งานโปรแกรมอัพโหลดไฟล์SSH ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 4673
68 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 ณัชชา ศรีทองสุข 4548
div>