องค์ความรู้ที่มีในหน่วยงาน

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 336
2 ภาษาที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ (HTML5 ,CSS3) (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 342
3 Software สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่าน VPN (2016) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 308
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเครือข่าย(2016) 522
5 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud)(2016) 270
6 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย(ปี 2016) 340
7 Virtual Private Network (VPN) (ปี 2016) 327
8 Multi Protocal Label Switching (MPLS) (ปี 2016) 224
9 การบำรุงรักษาระบบ VDO Streaming (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 342
10 การบำรุงรักษาระบบ VoIP (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 317
11 การบำรุงรักษาระบบ VDO Conference (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 268
12 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทีมงานจัดการความรู้ 471
13 โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และการใช้ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 829
14 ระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย (Network File Service : NFS) กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 947
15 ความรู้การใช้ระบบ VDO Conference ผ่านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1384
16 การติดตั้ง Truhits ใน CMS(Joomla) พิชิต ขุมทรัพย์ 1725
17 ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล ณฐมน อยู่เล่ห์ 2255
18 ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 36000
19 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก ทีมงานจัดการความรู้ 16865
20 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Open source เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ชุติมาศ น่วมอินทร์ 3008
21 ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ณัชชา ศรีทองสุข 28364
22 ความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ 16002
23 ความรู้ด้านโทรศัพท์ผ่าน VPN(VoIP) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 3926
24 ความรู้ด้านนามเรียกขานระบบวิทยุสื่อสาร ณรงค์พล แสงธีรกิจ 2102
25 ความรู้ด้านระบบกล้องวงจรปิด ณรงค์พล แสงธีรกิจ 1541
26 ความรู้ด้านงานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารในอาคาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1458
27 ความรู้ด้านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1587
28 ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 5172
29 ความรู้ด้านระบบวิทยุสื่อสาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 22541
30 ความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการกลั่นกรอง 2762
31 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป 3368
32 การบำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 1705
33 การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2237
34 วิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการแชร์ปริ้นเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 9035
35 แผนที่ (Layout) 17 สำนักชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5265
36 พจนานุกรมข้อมูล (Datadictionary) ของระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3632
37 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (Web User Manual) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2511
38 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1705
39 ศัพท์เทคนิคทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 4157
40 การติดตั้งโปรแกรมESET NOD32 Antivirus ประยุทธ ผลิตสกุล 2881
41 ระบบฐานข้อมูลน้ำฝนน้ำท่าออนไลน์ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2150
42 ระบบความปลอดภัยข้อมูลด้านการเกษตร กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2265
43 รวมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3281
44 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 1662
45 คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP) ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3379
46 พระราชบัญญัติด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 2049
47 การใช้งานระบบเครือข่ายVPN กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 4860
48 การสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณและระบบงานฐานข้อมูลการจัดการน้ำ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1513
49 การสำรองข้อมูลเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ VAX กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2086
50 ระบบป้องกัน Anti-spam กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1623
51 ระบบป้องกันการบุกรุก(Firewall) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2263
52 การกำหนดสิทธิการเข้าสารสนเทศภายในกรมชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2472
53 การ Restore ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตจากการ Backup กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1938
54 การ Backup ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2135
55 การบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4126
56 ระบบควบคุมการเข้า-ออก กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1910
57 การสำรองและเรียกคืนค่าระบบเครื่องไฟร์วอล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2067
58 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สุวิชา เดชกุศลพิทักษ์ 67428
59 การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 5285
60 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 2568
61 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 1887
62 ความรู้ด้านการบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 2493
63 การใช้โปรแกรม ArcExplorer 9.3 สุวรรณา จันทร์เอม 3421
64 คู่มือแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางนรา คณะทำงานวางระบบโทรมาตรฯ 2298
65 การใช้งานระบบสารสนเทศแหล่งน้ำผ่านอินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 4742
66 การใช้งานโปรแกรม ArcView อัจฉรา รัตนา 5351
67 การใช้งานโปรแกรมอัพโหลดไฟล์SSH ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 4771
68 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 ณัชชา ศรีทองสุข 4583
div>