องค์ความรู้ที่มีในหน่วยงาน

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 354
2 ภาษาที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ (HTML5 ,CSS3) (2016) ณัชชา ศรีทองสุข 357
3 Software สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่าน VPN (2016) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 331
4 การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเครือข่าย(2016) 549
5 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud)(2016) 287
6 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย(ปี 2016) 357
7 Virtual Private Network (VPN) (ปี 2016) 341
8 Multi Protocal Label Switching (MPLS) (ปี 2016) 237
9 การบำรุงรักษาระบบ VDO Streaming (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 360
10 การบำรุงรักษาระบบ VoIP (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 329
11 การบำรุงรักษาระบบ VDO Conference (ปี 2015) ทีมงานจัดการความรู้ 284
12 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทีมงานจัดการความรู้ 491
13 โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และการใช้ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 848
14 ระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย (Network File Service : NFS) กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 1009
15 ความรู้การใช้ระบบ VDO Conference ผ่านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1421
16 การติดตั้ง Truhits ใน CMS(Joomla) พิชิต ขุมทรัพย์ 1755
17 ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล ณฐมน อยู่เล่ห์ 2296
18 ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 36135
19 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก ทีมงานจัดการความรู้ 16905
20 ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Open source เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ชุติมาศ น่วมอินทร์ 3039
21 ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ณัชชา ศรีทองสุข 28447
22 ความรู้ด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ 16093
23 ความรู้ด้านโทรศัพท์ผ่าน VPN(VoIP) ณรงค์พล แสงธีรกิจ 3956
24 ความรู้ด้านนามเรียกขานระบบวิทยุสื่อสาร ณรงค์พล แสงธีรกิจ 2114
25 ความรู้ด้านระบบกล้องวงจรปิด ณรงค์พล แสงธีรกิจ 1552
26 ความรู้ด้านงานออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารในอาคาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1470
27 ความรู้ด้านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 1600
28 ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 5341
29 ความรู้ด้านระบบวิทยุสื่อสาร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 23589
30 ความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการกลั่นกรอง 2825
31 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป 3405
32 การบำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 1729
33 การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2249
34 วิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการแชร์ปริ้นเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 9194
35 แผนที่ (Layout) 17 สำนักชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5289
36 พจนานุกรมข้อมูล (Datadictionary) ของระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3662
37 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (Web User Manual) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2563
38 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1732
39 ศัพท์เทคนิคทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 4207
40 การติดตั้งโปรแกรมESET NOD32 Antivirus ประยุทธ ผลิตสกุล 2906
41 ระบบฐานข้อมูลน้ำฝนน้ำท่าออนไลน์ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2169
42 ระบบความปลอดภัยข้อมูลด้านการเกษตร กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2286
43 รวมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3307
44 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 1699
45 คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP) ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 3415
46 พระราชบัญญัติด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 2076
47 การใช้งานระบบเครือข่ายVPN กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 4951
48 การสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณและระบบงานฐานข้อมูลการจัดการน้ำ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1552
49 การสำรองข้อมูลเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ VAX กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2105
50 ระบบป้องกัน Anti-spam กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1649
51 ระบบป้องกันการบุกรุก(Firewall) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2292
52 การกำหนดสิทธิการเข้าสารสนเทศภายในกรมชลประทาน กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2492
53 การ Restore ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตจากการ Backup กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1961
54 การ Backup ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2167
55 การบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4151
56 ระบบควบคุมการเข้า-ออก กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1929
57 การสำรองและเรียกคืนค่าระบบเครื่องไฟร์วอล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย 2100
58 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สุวิชา เดชกุศลพิทักษ์ 67635
59 การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 5373
60 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่ายฯ 2599
61 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 1905
62 ความรู้ด้านการบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 2516
63 การใช้โปรแกรม ArcExplorer 9.3 สุวรรณา จันทร์เอม 3448
64 คู่มือแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางนรา คณะทำงานวางระบบโทรมาตรฯ 2329
65 การใช้งานระบบสารสนเทศแหล่งน้ำผ่านอินเตอร์เน็ต อัจฉรา รัตนา 4809
66 การใช้งานโปรแกรม ArcView อัจฉรา รัตนา 5389
67 การใช้งานโปรแกรมอัพโหลดไฟล์SSH ชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ 4886
68 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 ณัชชา ศรีทองสุข 4623
div>