คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการสำรองกู้คืนระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
คู่มือมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศ
คู่มือมาตรฐานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
คู่มือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ กรมชลประทาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประเมินผลการทดลองข้าราชการบรรจุใหม่
คู่มือการขอมี ขอใช้ และการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ
คู่มือการจำหน่ายครุภัณฑ์
div>