คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560

ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน

คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) และรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา

คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์พื้นฐานของทางราชการ
คู่มือการรับมอบและควบคุมพัสดุ
คู่มือการให้รหัสครุภัณฑ์และจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมในฐานะของหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน
คู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือระบบสารสนเทศการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คู่มือการพัฒนาเว็บไซด้วย CMS
คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คู่มือการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร
คู่มือการให้บริการระบบ VDO Conference
คู่มือการติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบเครื่องขยายเสียง

 

 


div>