ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KMA 2016

 

สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับสำนัก/กอง
คะแนนเฉลี่ยรายหมวยและภาพรวม คะแนนเฉลี่ยรวม หมวด 1-6 คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หมวด 1 3.91
หมวด 2 4.00
ผลการตรวจประเมิน หมวด 3 2.83 ระดับ 5
หมวด 4 3.78
หมวด 5 3.17
หมวด 6 2.33

 

div>