กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการประจำปี 2559

กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการประจำปี 2559

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีการทบทวนถึงผลสำเร็จของการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป   ณ  โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559
  • ผลการสรุปบทเรียนจากกิจกรรม
  • ภาพกิจกรรมจากการสรุปบทเรียน

ICT590903-04_98 ICT590903-04_414

ICT590903-04_468 ICT590903-04_512

ICT590903-04_2344 ICT590903-04_2321

ICT590903-04_1866 ICT590903-04_1453

ICT590903-04_830 ICT590903-04_3148

ICT590903-04_3143 ICT590903-04_3126

ICT590903-04_3290 ICT590903-04_8667

ICT590903-04_3706 ICT590903-04_3802


div>