อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแม่แบบ(Template)เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน และวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแม่แบบ (Template) เว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย CMS
เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้งสำนัก/กอง ส่วนกลาง
และสำนักงานชลประทานที่่ 1-17  ในการนำแม่แบบของเว็บไซต์ไปใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของ
สำนัก/กอง และรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และบริหารจัดการข้อมูล


โครงการอบรมการบริหารจัดการแม่แบบ(Template) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
เอกสารประกอบกิจกรรม
เอกสารแบบประเมินผลโครงการ

ภาพประกอบกิจกรรม
DSCF0121

DSCF0125

DSCF0124

div>