โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม และ 21-24 มีนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานทีเป็นสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop
เพื่อการทำภาพกราฟิกประกอบการทำเว็บไซต์ด้วยเอกสารประกอบการอบรม

S__11042856

S__11042857

S__11042861

S__11042858

div>