WMSC on Mobile

WMSC คือ ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ หรือ Water Watch and Monitoring System for Warning Center

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play (Android)

พัฒนาโดย ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

WMSC1WMSC2WMSC3WMSC4

div>