กิจกรรม งาน ICT Day 2016

กิจกรรมงานนิทรรศการ ICT Day 2016
Internet of Things and Mobility
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ ศ. 2559
ณ ห้อง 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2016 นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ICT Day 2016 โดยมีนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักกองต่าง ๆ เครือข่าย KM กรมชลประทาน เข้าร่วมงานกว่า 250 คน

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดงานในปีนี้นอกจากจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย ด้าน ICT พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมชลประทาน ตลอดจนเพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ในการทำงาน แก่ผู้เริ่มต้นใช้งานด้านดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรกรมชลประทาน ให้เป็นผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างมีความปลอดภัย

1

2

3

4

7

6

5

ICTDay_KMVision_Publication


div>