ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  • CKO สนับสนุนวิธีการใช้ KM Tool โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

CoP_3


  • การถ่ายโอนความรู้จากวิทยากรอาวุโสผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 เพื่อเก็บรักษาความรู้ไว้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

CoP_1

CoP_2

CoP_5

CoP_6

CoP_7

CoP_8

หัวข้อความรู้ที่ได้รับการถ่ายโอนจากวิทยากร

  • Hard and Soft : Delphi workshop
  • Hard and Soft : Arduino workshop
div>