โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS (โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน)
Qgis_14__59_8984

Qgis_14__59_484

Qgis_14__59_3255

Qgis_14__59_1766

Qgis_14__59_4119

Qgis_14__59_183
div>