โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) ประจำปี 2559

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมชลประทาน ในการใช้วิทยุคมนาคมปฏิบัติงาน จึงจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน โดยวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบรรยายให้ความรู้

 

 

20160630_092731

20160630_092718

20160630_104202

20160630_131401

20160630_152819

 

div>