จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS ให้กับ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมีวิทยากรคือ นางอัจฉรา ดาวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

1 2 3 4 5 6 7 17


div>