กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้  ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  ณ  โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559

ICT590903-04_6024 ICT590903-04_6126

ICT590903-04_5208 ICT590903-04_2585

ICT590903-04_6160 ICT590903-04_6417

ICT590903-04_5728

ICT590903-04_3819 ICT590903-04_6292

ICT590903-04_1578 ICT590903-04_9184

div>