สัมมนาถ่ายทอดความรู้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนา "ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN" ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบถึงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเครือข่าย ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2559 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายกรมชลประทาน อีกทั้งให้ความรู้กับบุคลากรในด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ณ  โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559
 

 

 

div>