กิจกรรม ICT Happy New Year 2016ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT  Happy New Year 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

หนังสือเวียนขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

 

div>