เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ KMA 2015

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (2015)

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง (KMA 2015)
>> หมวด 1 การนำองค์กร
>> หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
>> หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
>> หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
>> หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
>> หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
-------------------------------------- 
div>