การใช้โปรแกรม ArcExplorer 9.3

 

โปรแกรม ArcExplorer 9.3 เป็นโปรแกรม Freeware ของบริษัท ESRI ที่มีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ และสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ติดต่อ คุณสุวรรณา  จันทร์เอม โทร.2515

div>