ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ปี 2016)

ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 401 เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาการจัดการความรู้ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดประชุม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kmR1

kmR2

kmR3

kmR4

kmR5

kmR6

kmR7

kmR8

kmR9

kmR10

div>