การใช้งานระบบสารสนเทศแหล่งน้ำผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและชลประทาน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ให้มีระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำและระบบชลประทานทั้งทางด้าน MIS และ GIS มีระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งน้ำและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดเอกสาร


ติดต่อ  กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โทร.2362
div>