คู่มือการใช้ Delphi ในการพัฒนาระบบเพื่อควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร

http://www.hand2u.com/downloads/ClientServerDatabase_delphi.pdf
div>