Notice: Undefined index: JPG Support in /var/www/kmcenter/kcitc/2011/plugins/content/jwsig.php on line 80 Notice: Undefined variable: gd_support in /var/www/kmcenter/kcitc/2011/plugins/content/jwsig.php on line 83

รายงานความก้าวหน้า

ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 (เดือน ส.ค.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (เดือน ก.ค.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (เดือน พ.ค.)
........................................................................................
ปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 3 (เดือน ก.ย.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 2 (เดือน มิ.ย.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 1 (เดือน มี.ค.)

.........................................................................................

ปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 58 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 58 ครั้งที่ 1
.........................................................................................

ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 57 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 57 ครั้งที่ 1
สรุปแบบสำรวจองค์ความรู้ที่มีและไม่มีในหน่วยงาน
บอร์ดแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้
.........................................................................................

ปี 2556
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 56 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 56 ครั้งที่ 1
.........................................................................................

ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือนตามแผนการจัดการความรู้ ปี 55
รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนตามแผนการจัดการความรู้ ปี 55
......................................................................................

ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือนตามแผนการจัดการความรู้ปี 54
รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2554
............................................................................

ปี 2553
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2553
สรุปบทเรียนตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2553
.............................................................................

ปี 2552
รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานคลังความรู้ ศูนย์สารสนเทศ
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)
ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานตามแผนการดำเนินงาน
(คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเดิม)


รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานคลังความรู้ ศูนย์สารสนเทศ


แจ้งเวียนวิธีการเข้าถึงคลังความรู้ ศูนย์สารสนเทศ
.....................................................................................


การจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์คลังความรู้ศูนย์สารสนเทศ
ภาพประกอบการจัดบอร์ด

ปี 53ปี 52
div>