Notice: Undefined index: JPG Support in /var/www/kmcenter/kcitc/2011/plugins/content/jwsig.php on line 80 Notice: Undefined variable: gd_support in /var/www/kmcenter/kcitc/2011/plugins/content/jwsig.php on line 83

ห้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ COPs เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยจัดให้มีห้องสำหรับวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง
ที่ห้อง 503  ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

DSC_0049.JPG

 

 

 

 

 

 

div>