วิสัยทัศน์/ วัฒนธรรมการเรียนรู้

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

1. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สรร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการทำงาน
3. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจกรมชลประทาน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
5.พฒนาเครือข่ายจัดการความรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้กรมชลประทาน

1. พัฒนาตนเอง
2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารจาก CKO

การจัดการความรู้สู่อนาคตการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญของพวกเราชาวชลประทาน ทุกคนในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง  การพัฒนางาน และการพัฒนากรมชลประทาน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป   รวมทั้งการรักษาความเป็นหมู่คณะที่มีความรัก  ความสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันจะก่อประโยชน์
สร้างความสามารถในการยกระดับ การบริหารจัดการน้ำ  ในภารกิจของกรมชลประทาน ให้มีประสิทธิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรี ชื่อเสียงของกรมชลประทานไว้
ผมขอความร่วมมือพวกเราชาวชลประทานทุกคน ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้บริหารในทุกระดับ ทุกสำนัก/กอง ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของกรมชลประทาน ที่พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทานdiv>