รายงานการประชุม

การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
ภาพการประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
-----------------------------------------------------------------------
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560
ภาพการประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ก.ค. 2560
-----------------------------------------------------------------------
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560
ภาพการประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เม.ย. 2560
-----------------------------------------------------------------------การประชุมเพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมโครงการ ICT Day 2016

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมโครงการ ICT Day 2016

ภาพการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกเชิญประชุมคณะทำงาน วันที่ 21 มิ.ย. 2559
CKO อนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการ ICT Day 2016


การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559
ภาพการประชุม

บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มี.ค. 2559
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ย่อย) ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ประชุมย่อย) ครั้งที่ 1/2559

ภาพการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ (ย่อย) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 2559
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
บันทึกเชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 ก.พ. 2559
-----------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมทีมงานการจัดการและกลั่นกรองความรู้ ย่อยครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมทีมงานการจัดการและกลั่นกรองความรู้ ย่อยครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมทีมงานการจัดการและกลั่นกรองความรู้ ครั้งที่ 1/2558
---------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4/57 (22ก.ค.57)
รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3/57 (17 เม.ย.57)
รายงานการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/57 (27 มี.ค.57)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/57 (29 ม.ค.57)
-------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยครั้งที่ 2/54
...................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสำรองและกู้คืนข้อมูล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553
.....................................................................................

รายงานการประชุมเพื่อวัดผลสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ศท. ปี 2552
วันพุธที่ 30 กันยายน 2552
ขอเชิญประชุมเพื่อวัดผลสำเร็จและแนวทางการดำเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ ศท. ปี 2552

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.
รายงานการประชุมคณะทำงานคลังความรู้ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552
รายงานการประชุมคณะทำงานคลังความรู้ครั้งที่1
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552
div>