ติดต่อศูนย์สารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ภายใน
สายตรง
โทรสาร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์
2841
2488
08-1397-9950
08-4874-6071
0-2243-1320
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
นายสมนึก จิระศิริโสภณ
2966
0-2669-3725
08-4874-6051
0-2667-0961
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
2712
2288
0-2241-2274
08-4874-6057
0-2243-6966
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวัชรา พรหมนารถ
2514
0-2243-6970
08-4874-6051
0-2243-6933
งานธุรการ
2312
0-2241-4785
0-2243-6933
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
2431
0-2241-5158
0-2243-6933
งานการเงินและบัญชี
2838
0-2241-4785
0-2243-6933
งานพัสดุ
2780
2614
0-2241-2327
0-2243-6933
คลังพัสดุ (ปากเกร็ด)
490
491
0-2583-0060
0-2583-8351
-
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
นางไขแสง วิภาโตทัย
2516
0-2243-6972
08-4700-5317
0-2243-6972
ฝ่ายยุทธศาสตร์
-
-
-
ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี
-
-
-
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ
2779
0-2669-5035
0-2667-0972
ฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2468
0-2243-1096
-
ฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2259
0-2669-3975
-
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นางรดา รุจิณรงค์
2470
0-2667-0961
08-4874-6053
-
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2470
-
-
ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2362
-
-
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
2244
0-2241-1012
08-4874-6056
0-2243-0966
ฝ่ายโทรคมนาคม
2485
0-2667-0965
0-2241-3065
09-2554-2978
0-2243-1097
vpn3401ต่อ2485
ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่1(สามเสน)
2963
0-2667-0963
08-4874-6054
0-2243-1097
ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่2(ปากเกร็ด)
2766
0-2241-7566
08-9798-3391
0-2243-0966


div>