แผนการจัดการความรู้


.
แผนการจัดการความรู้ปี 2560
การวิเคราะห์กระบวนงานของศูนย์เทคโนฯ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย
แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แบบฟอร์ม 2
แผนการจัดการความรู้ 2559
ปฏิทินการมอบหมายงานให้คณะทำงานรายบุคคล
บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้
การเซ็นต์รับทราบแผนการจัดการความรู้จากบุคลากรทุกส่วน/ฝ่าย
บอร์ดการสื่อสารแผนการจัดการความรู้
ผลการสำรวจการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรต่อกิจกรรมการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ 2558
แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้

แผนการจัดการความรู้ 2557 (13 ม.ค. 57)

แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 56

แผนการจัดการความรู้ 2556 (28ก.พ.56)

แผนการจัดการความรู้ 2555 (29 พ.ค.55)

ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจปี 54

แผนการจัดการความรู้ 2554

ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ปี53

แผนการจัดการความรู้ 2553

แผนการจัดการความรู้ 2552

แผนการจัดการความรู้ 2551
div>