เกี่ยวกับCKO

chairatk
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
ผู้บริหารจัดการความรู้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Chief Knowledge Officer)


วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาคน โดยจะนำไปสู่การพัฒนางาน และองค์กรในลำดับต่อไป แต่เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจึงต้องศึกษา ค้นคว้า ติดตาม รวบรวม และจัดการอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและใช้องค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างสะดวก”


กิจกรรมผู้บริหารจัดการความรู้

ปี 58

>> กล่าวรายงาน พิธีเปิดป้ายแผ่นจารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

>> ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฝ่ายเตรียมการรับเสด็จ
>> ผู้นำในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
...................................................................................................................
ปี 56
>> ผู้นำในการจัดกิจกรรม ICT DAY  2013
>> ผู้นำในการเตรียมงานและให้กำลังใจทีมงานเพื่อจัดบอร์ดนิทรรศการ ICT DAY
>> ประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน ICT DAY 2013
>> ประธานจัดกิจกรรมพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการสรุปบทเรียนของศูนย์เทคโนฯ ประจำปี 56
>> ผู้นำการต้อนรับและบรรยายพิเศษในโอกาสที่สำนักบริหารจัดการน้ำฯ เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
>> ผู้นำในการเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing  ที่ บ. กสท. นนทบรี
>> ประธานการประชุมขยายผลนวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์การร่วมกับสำนักชลประทานที่ 9
>> ประธานการประชุมสรุปบทเรียนกิจกรรม KM DAY และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทีมงาน
>> ผู้นำอธิบดีในการเยี่ยมชมบูธและอยู่ประจำบูธเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดกิจกรรม KM DAY
>> มอบของที่ระลึกให้แก่ยุวชลกรในงานวันสถาปนากรมชลประทานครบ 111 ปี
>> เข้ารับรางวัลผู้บริหารจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2555
>> ประธานการประชุมเตรียมงาน KM DAY ในงานวันสถาปนากรมชลประทานครบ 111 ปี
>> ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับกระทรวง  ระดับกรม และของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้
>> ประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าองค์ความรู้ศูนย์ความรู้กลาง ให้กับทีมงานเครือข่ายและทีมงานจัดการความรู้ของกรมชลประทาน
>> ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับชมรมผู้สูงอายุหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
..........................................................................................................................
ปี 55         

>>ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการจัดการความรู้  KMA 2012

>>ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินการจัดการความรู้

>>ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีเปิด 5 โครงการชลประทาน


>>บรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>>เข้ารับรางวัลผู้บริหารจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2554

>>ประธานการประชุมจัดกิจกรรมโครงการ ICT Day'2012

>>สัมภาษณ์พิเศษ "ความรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน"
ตีพิมพ์หนังสือการจัดการความรู้ปี 54-55

>>ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

>>ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะทำงานการจัดการความรู้ศูนย์ฯ หลังการประชุม

>>ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2555


>>วิทยากรบรรยายพิเศษ บทบาทของ CKO กับการจัดการความรู้
ให้กับสำนักจัดรูปที่ดินกลาง

>>นำเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัทไทยคม จังหวัดนนทบุรี

>>ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระของศูนย์ฯ
..........................................................................................................................
ปี 54
8 ก.ค.54 >>ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์กรมชลประทาน
13 มิ.ย.54 >>ศูนย์สารสนเทศรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการจัดนิทรรศการ
เข้ารับรางวัลดี หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ปี 53
ประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านการจัดการความรู้ศูนย์สารสนเทศ
10 มิ.ย.54 >>ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน
30 พ.ค.54
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทาน และ
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมชลประทาน
>>ประธานคณะทำงาน PMQA หมวด 4
22เม.ย.54 
>>ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์กรมชลประทาน
19 เม.ย.54 >>ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ด้วย Joomla
18 เม.ย.54 >>ประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านการจัดการความรู้ ศูนย์สารสนเทศ
28 ก.พ.54 >>ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
21 ก.พ.54 >>ร่วมประชุมทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2554
(รองประธานทีมงานจัดการความรู้)
12 ม.ค.54 >>เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา สังคมออนไลน์กับเทคโนโลยี Web2.0 ที่โรงแรมมิราเคิล
ม.ค.54 >>CKO  ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554 ของศูนย์สารสนเทศ พร้อมบรรยายพิเศษ
..........................................................................................................................
ปี 53
>>
ผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งในการนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศด้วย
>> ร่วมกิจกรรมอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552
>> บรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
>>
ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
>>
ร่วมประชุมคณะทำงานและจัดทำข้อมูลคลังดิจิตอลของเว็บไซต์ ourking
เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงาน กปร
>>
ประธานการอบรมสัมมนาเรื่อง การระบุตัวตนการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
ของกรมชลประทาน พร้อมบรรยายพิเศษ
>> วิทยากรรับเชิญ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักชลประทานที 11
>> ร่วมเสวนาหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2552

>>

เข้ารับรางวัลหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่นอันดับที 2 ปี 2552
>> ร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตรกับเจ้าหน้าที่ในวันคล้ายวันสถาปณากรมชลประทาน 108 ปี

>>

CKO ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2553 ของศูนย์สารสนเทศ
...................................................................................................
ปี 52

>>


ประธานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมบรรยายเรื่องการจัดการองค์ความรู้และ
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552
เวลา 13.30-16.30 น.ห้องประชุม 500
>>
เยี่ยมชมดูงานที่ กสท. บางรัก และ นนทบุรี เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 10.00-16.00 น.

>>

ประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของศูนย์สารสนเทศ
>>

CKO ศูนย์สารสนเทศให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตร
พร้อมนำเสนอภารกิจหลัก แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์สารสนเทศ

>> CKO ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด

div>