คณะทำงานKM

ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
นายมนัส  กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีมงานจัดการความรู้
1 นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(ด้านวางแผนและโครงการ)
ประธานคณะทำงานจัดการความรู้
2 นายภาคภูมิ  อิงคปรัชญากุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะทำงานจัดการความรู้
3 นางไขแสง  วิภาโตทัย
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี คณะทำงานจัดการความรู้
4 นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทำงานจัดการความรู้
5 นางรดา  รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิศาสตร์ คณะทำงานจัดการความรู้
6 นางวัชรา  พรหมนารถ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทำงานจัดการความรู้
7 นายราชพล หิรัญรักษ์
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี คณะทำงานจัดการความรู้
8
นายสิริวัฒน์ หญีตสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทำงานจัดการความรู้
9
นายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทำงานจัดการความรู้
10
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน  อยู่เลห์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะทำงานจัดการความรู้
11
นางอัจฉรา  ดาวัน
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะทำงานจัดการความรู้
12 นายณรงค์พล แสงธีรกิจ หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม คณะทำงานจัดการความรู้
13 นายสุชาติ  คุ้มสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ ๑ (สามเสน)
คณะทำงานจัดการความรู้
14 นายจิรพันธ์  ดำรงกิจถาวร หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ ๒ (ปากเกร็ด) คณะทำงานจัดการความรู้
15 นางวรรณี รัตนกิจ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เลขานุการทีมงานจัดการ
ความรู้
16 นางสาวโสรยา  ทองย้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้


div>