สรุปบทเรียนโครงการ ICT Day'2012

สรุปบทเรียนนิทรรศการ ICT Day 2012

ลำดับ

กิจกรรม

ข้อดี

ปัญหา อุปสรรค

วิธีการปรับปรุง

1

คณะทำงาน

ความร่วมแรงร่วมใจ

ระยะเวลาในการพัฒนางานด้านต่างๆ

จำนวนคณะทำงาน

Put the man on the right job?

เข้มแข็ง ระยะเวลาน้อยแต่ทีมงานร่วมแรงร่วมใจกันดี อุทิศเวลา เสียสละ ทีมข้ามสายงาน ครอบคลุมทุกส่วน ฝ่าย มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้ครบทุกภารกิจในโครงการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจหลัก บางครั้งการประชุมไม่สามารถถ่ายทอดได้ในครั้งเดียว

ไม่เน้นประชุมเป็นทางการ ใช้โทรศัพท์ หรือสภากาแฟ

2

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

เอกสาร แผ่นพับ

ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์

การถ่ายทอด VDO Streaming

เสียงตามสาย

มีรูปแบบดี สื่อสารกำหนดการและเนื้อหาภายในโครงการชัดเจน ใช้ต้นทุนน้อย เพราะใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงานเป็นหลัก

ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป, ช้าเกินไป

เพิ่มระยะเวลาประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และเชิญชวนทางโทรศัพท์อีกทางหนึ่ง มีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Streaming สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการได้ด้วยตนเอง

3

กิจกรรมภายในห้องประชุม

พิธีเปิดงาน

พิธีกร

วิทยากร

ผู้เข้าร่วมประชุม

เนื้อหาการบรรยาย

ระยะเวลาการนำเสนอองค์ความรู้

พิธีการจับรางวัล

 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง แสดงให้ให้เห็นว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดี สร้างขวัญกำลังใจให้คณะทำงาน

ใช้นวัตกรรมในการเปิดงาน ทำให้พิธีเปิดงานน่าสนใจ

ได้รับความร่วมมือจากสบค.ในการให้คำแนะนำเรืองการทำบันทึกคำกล่าวเปิดงาน

เป็นการฝึกทักษะเจ้าหน้าที่หน่วยงานทำหน้าที่พิธีกร

-

หานวัตกรรมและวิธีการเปิดงานให้มีรูปแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

4

บริเวณบูธนิทรรศการ

วิธีการลงทะเบียน

องค์ความรู้ภายในบอร์ด

เจ้าหน้าที่ประจำบอร์ด

หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วม

สื่อการให้ความรู้ด้านอื่นๆ

5

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงานนิทรรศการ

บริเวณอาหารว่าง

ห้องรับประทานอาหาร

เหมาะสมและจัดตามที่กรมกำหนดในปีหน้า

-

-

ขาดการระสานงานที่แน่นอน

ของห้องบประทานอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

-

กำหนดผู้ประสานงานที่แน่นอนและทำความเข้าใจให้ตรงกัน

6

งบประมาณ

7

การประเมินผลความพึงพอใจ

ความเหมาะสมของรูปแบบประเมิน

เหมาะสม

-

-

div>