การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด  6  การจัดการกระบวนการ

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

6.1 สำนัก/กองใช้ KM มาปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

1. ศทส. ใช้การสรุปบทเรียนจากการดำเนินการที่ผ่านมาของกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ จนสามารถจัดทำคู่มือตามภารกิจงานในกระบวนงานหลักเพื่อความชัดเจนของขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

1.1 คู่มือกระบวนการงานตามภารกิจบนเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2 คู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์คลังความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

2. ใช้วิธีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อนำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะหรือแนวทางจากผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

3. มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจตามกระบวนการทำงานประสบความสำเร็จ

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทีมงานการจัดการความรู้

3.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

4. จัดทำผลงานวิจัย เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ มาปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจหลักของ ศทส. ในด้านการให้บริการเครือข่ายกับบุคลากรภายในกรมชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.1 โครงการศึกษาด้านสารสนเทศ เรื่อง Smart Network 2016

4.2 โครงการศึกษาด้านสารสนเทศ เรื่อง Internet of Things (IoT) 2016

6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร

 

 

 

 

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานด้านอื่นๆ ศทส. ได้ใช้ระบบและกิจกรรม KM มาบูรณาการผสมผสานกัน เช่น

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการใช้ PDCA มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและปฏิบัติงานตามภารกิจ

1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

2. ใช้การวิเคราะห์ SWOT ในการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

2. การวิเคราะห์ SWOT (ข้อ 1.8 จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 

 

 

 

 

 

3. ดำเนินการฝึกอบรมการสร้างบรรทัดฐานในการบริหารไอที (ITIL)

3. ITIL การฝึกอบรมการสร้างบรรทัดฐานในการบริหาร IT โดย ผชช.ทส.

 

 

 

 

 

 

4. มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RISK Management)

4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

5. ดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร

 

 

 

 

จากจุดเด่นของ ศทส. ที่มีภารกิจงานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ทำให้สามารถพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ จึงได้มีการใช้องค์ความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)พัฒนาระบบงานขึ้น เพื่อใช้สำหรับภารกิจงานสนับสนุน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติ และเมื่อพัฒนาระบบงานสำเร็จแล้ว ก็จะรวบรวม และถ่ายทอดฝึกอบรม ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) พร้อมทั้งจัดทำคู่มือระบบงานต่าง ๆ จัดเก็บไว้ใช้งานต่อไป ระบบงานต่าง ๆ ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านการเงิน โดยใช้ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมาช่วยในการสนับสนุน

1. ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

2. ด้านพัสดุครุภัณฑ์ โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ มาช่วยในการปฏิบัติงาน

2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

3. ด้านงานธุรการ โดยใช้ระบบ E-Form ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร มาช่วยในการปฏิบัติงาน

3.1 ระบบ E-form

3.2 ระบบสารสรรณอิเล็กทรอนิกส์

3.3 ระบบจัดเก็บเอกสาร

 

 

 

 

 

 

4. ด้าน โดยใช้ระบบ WMSC on Mobile

4. WMSC on Mobile

 

 

 

 

 

 

5. ด้านการบริหารสถานที่ โดยใช้ระบบการจองห้องประชุม

5. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

6. ด้านบริการข้อมูลติดต่อ โดยใช้สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์

6. สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์