การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด  5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

5.1 ทีมงานจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีองค์ประกอบตามข้อกำหนดและมีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 

 

 

 

- ศูนย์ฯ มีการกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยพิจารณาองค์ประกอบทีมงานจัดการความรู้คลอบคลุมทุกส่วนงาน

 

 

 

 

 

1. การแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ คลอบคลุมบุคลากรทุกส่วนใน ศทส. และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการต่าง ๆ

1.1. คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้

1.2. ปฏิทินมอบหมายงานฯ รายบุคคล ตามแผนการจัดการความรู้ 2559

1.3 ตารางมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามกำหนดการจัด ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

2. มีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง

2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ปี 2559 จำนวน 3 รอบ

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดปี 2559

 

 

 

 

 

 

3. จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้

3.1 รายงานประชุมทีมงานจัดการความรู้

- ครั้งที่ 1

- ครั้งที่ 1 (ย่อย)

- ครั้งที่ 2

- ประชุมจัดกิจกรรม ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

4. จัดให้มีการทำจุลสารสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ได้ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยมีรูปแบบใหม่ คือการใช้งานผ่านแอปลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

4.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำจุลสารสนเทศอย่างชัดเจน

4.2. กลุ่ม LINE จุลสารสารสนเทศ

5.2 สำนัก/กอง มีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรม KM อย่างไร

 

 

 

 

- ศูนย์ฯ มีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม KM  ตามวาระต่าง ๆ ที่จัด ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ศูนย์ฯ สนับสนุนให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ICT Day 2016  พร้อมทั้งมีของรางวัลแจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแรงจูงใจ

1.1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน ICT Day 2016

1.1.2 ภาพกิจกรรม ICT Day 2016

1.1.3 หนังสือเวียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ICT DAY 2016

 

 

 

 

 

 

1.2 ศูนย์ฯ สนับสนุนให้จัดกิจกรรม KM Buddy โดยการเชิญ กสช. ซึ่งเป็นหน่วยงาน Buddy เข้าร่วมดำเนินการจัดทำ KMA Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำรายงานผลการประเมิน KMA ของแต่ละหน่วยงาน โดยเชิญวิทยากรจาก กพร. มาบรรยายให้ความรู้

1.2.1 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการกิจกรรม KM Buddy ในปี 2559

1.2.2 เจ้าหน้าที่ของ กสช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ KMA Workshop ที่ ศทส. ดำเนินการจัดให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

1.3 CKO เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM ที่หน่วยงานจัดขึ้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน KM ด้วยตนเอง

1.3.1 CKO บรรยายถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ด้านการจัดการความรู้ในงาน ICT Happy Songkran 2016

1.3.2 CKO เข้าร่วมกิจกรรม ICT Coffee Time

5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการความรู้ที่กรมจัดดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้

 

 

 

 

- ศูนย์ฯ จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ที่กรมจัดดำเนินการตามโควต้าที่ได้รับการแจ้งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2559 ศูนย์ฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. หลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4

- รายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

   2. หลักสูตร เทคนิคและการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอองค์ความรู้

- รายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

   3. หลักสูตร Train the trainer & Coaching รุ่นที่ 2

- รายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

   4. หลักสูตร KM IN PRACTICE

- รายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

   5. โครงการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

- บันทึกสั่งการจาก CKO ให้ประธาน KM เสนอรายชื่อเข้าร่วมอบรม

- รายชื่อบุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD หรือกิจกรรมการประกวด KM ของสำนัก/กอง ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

 

 

 

 

ศูนย์ฯ มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ  โดยนางรดาฯ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชื่อ แอพพลิเคชั่น WMSC และได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (RID Innovation Award 2015) ซึ่งในรอบการประเมินเดือน เม.ย.59 ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นดีมากคือ

1. รายชื่อบุคลากร ของทีมงาน KM  ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก

 

2. เกียรติบัตรกรมชลประทานและทีมงานจัดการความรู้

 

5.5 สำนัก/กอง ส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือไม่ (อธิบายวิธีการ/ยกตัวอย่างนวัตกรรม)

 

 

 

 

หน่วยงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายมีการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ซึ่งจะบรรจุไว้ในตัวชี้วัดในทุกปี และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์คลังความรู้ศูนย์ ฯ ซึ่งในปี 2559  ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

-  โครงการ Internet of Things (IoT)

รายงานโครงการศึกษา

 

 

 

 

 

 

-  โครงการ Smart Network

รายงานโครงการศึกษา

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาด้านการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (Intercom) ผ่านเครือข่าย VPN โดยใช้ Software

รายงานโครงการศึกษา

 

 

 

 

 

 

- โครงการศึกษาระบบการบันทึกตัดแต่งเสียงเพื่อการผลิตสื่อฯ

รายงานโครงการศึกษา

5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้ที่สำคัญจากบุคลากรที่จะเกษียณ ย้าย โอน ลาออก จากหน่วยงาน เพื่อเก็บรักษาไว้อย่างไร (ความรู้ที่สำคัญ หมายถึง ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 

 

 

 

ศูนย์ฯ ดำเนินการการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมโปรแกรม Delphi เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบทางด้านการสื่อสาร และเก็บรักษาไว้ในคลังความรู้ของหน่วยงาน

กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้โปรแกรม Delphi

- ครั้งที่ 1

- ครั้งที่ 2

5.7 การจัดการความรู้ภายในของสำนัก/กอง ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการทำงานและส่งผลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่

 

 

 

 

ผลสำรวจความพึงพอใจ ของกรมฯ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของกรม