การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด  4  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

4.1 สำนัก/กอง คัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร (ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานประจำวัน ได้แก่ สถานะตัวชี้วัดที่สำคัญที่เชื่อมโยงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น สถานการณ์น้ำ สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ  สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการงาน/โครงการที่สำคัญ เป็นต้น)

 

 

 

 

    ศทส. มีภารกิจหลักคือ ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงานคือ คุณภาพ/ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศและการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

    ซึ่งในกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับติดตามความก้าวหน้าของปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อให้ตัวชี้วัดนั้นสัมฤทธิ์ผล จึงต้องมีการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ตามขอบเขตดังนี้

 

 

 

 

 

 

        1. การระบุระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการที่ปรากฏในคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ในงานต่าง ๆ

1. ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

   1.1 กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Work Flow หน้า 3)

   1.2 กระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย กรมชลประทาน (Work Flow หน้า 4-5)

   1.3 กระบวนการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

        2. การรายงานสถานะผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ในทุก ๆ เดือน

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 

 

        3. การติดตามงานประจำวัน จะมีระบบสำหรับใช้ติดตามงานประจำวัน

3. ตัวอย่าง ระบบที่ใช้ติดตามงานประจำวันด้านเครือข่าย ซึ่งเป็นหน้าจอสำหรับดูสถานะการให้บริการระบบเครือข่ายในแต่ละวัน เมื่อเกิดปัญหา ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

        4. การประชุมผู้บริหารศูนย์เพื่อทราบความก้าวหน้า การปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย พร้อมปัญหาและอุปสรรคและนำมาทบทวนผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์กรม

4.1 รายงานการประชุมผู้บริหารศูนย์ฯครั้งที่ 3/2559 ระเบียบวาระที่ 3 หน้า 3

4.2 สำนัก/กอง update เว็บไซด์ของหน่วยงานและเว็บไซด์คลังความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์คลังความรู้ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างชัดเจน ซึ่งคณะทำงานจะมาจากเจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเว็บไซต์ ศทส.

1.2 Flowchart การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

2. มีการพัฒนาระบบนำเข้าเว็บไซต์คลังความรู้และเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้คณะทำงาน/บุคลากร แต่ละส่วน/ฝ่าย สามารถนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยแบ่งหมวดหมู่ตามแผนผังความรู้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ค้นหา เข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

2.1 ระบบการนำเข้าองค์ความรู้ของเว็บไซต์คลังความรู้

2.2 หมวดหมู่องค์ความรู้ที่ถูกจัดไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่สามารถนำเข้าได้ด้วยตนเอง

4.3 สำนัก/กอง ประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของความรู้ที่จัดเก็บในคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

 

1. ศทส. มีการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บในคลังความรู้ โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 4 คือ พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและกลั่นกรององค์ความรู้ที่จะนำเผยแพร่สู่สาธารณะ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ที่มี CKO เป็นผู้อนุมัติองค์ความรู้ก่อนการเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

2. คณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ เสนอผู้บริหารการจัดการความรู้เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการนำเข้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์คลังความรู้

 

2.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ CKO ให้ความเห็นชอบนำองค์ความรู้เข้าสู่เว็บไซต์คลังความรู้

2.2 Flow Chart กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลขึ้นเว็บไซด์

4.4 สำนัก/กอง มีแผน /ผังกระบวนการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ให้เป็นตามลักษณะสำคัญที่กำหนดหรือไม่

 

 

 

 

ศทส. มีผังกระบวนการ กำหนดผู้รับผิดชอบและระบบการนำเข้าองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้เพื่อให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ 3

1. แผนการปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมผู้รับผิดชอบ

2. ระบบการนำเข้าองค์ความรู้

-. แผนผังความรู้ตามแบบฟอร์ม 3 แสดงที่หน้าเว็บไซต์

4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร

 

 

 

 

ศทส. มีการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรแต่ละส่วน/ฝ่ายจากการประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำเป็นบอร์ดเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน ICT Day 2016

1.1 การประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมให้ได้องค์ความรู้นำไปจัดทำบอร์ด

1.2 รายการองค์ความรู้ที่แสดงในงาน ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

2. จัดกิจกรรม ICT สัญจรเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนตามภารกิจของหน่วยงาน

2.1 ภาพกิจกรรมการสรุปบทเรียนกิจกรรม ICT สัญจร

 

 

 

 

 

 

3. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง

3.1 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ด้านการ

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง(Coaching)

 

 

 

 

 

 

4. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม Delphi เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม

4.1 กิจกรรมการถ่ายทอดการพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรม Delphi

 

 

 

 

 

 

5. จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

5.1 คู่มือปฏิบัติงานในเว็บไซต์ศูนย์ฯ

5.2 คู่มือปฏิบัติงานในเว็บไซต์คลัง

4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

ศทส. มีการรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งส่วนกลางและสำนักงานชลประทาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้และนำความรู้ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจต่อไป ซึ่งใช้วิธีต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ

 

 

 

 

 

 

2. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรเทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559

2.1 คู่มือเทคนิคการถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านระบบเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIs และ Qgis ให้กับหน่วยงานต่างๆ

3.1 รายการความรู้จากที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.2 ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้กันและกันโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ให้กับสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

4.1 เอกสารประกอบการบรรยาย

4.2 ภาพการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้รับบริการได้ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการอบรม

 

 

 

 

 

 

5. จัดกิจกรรม ICT Day เพื่อให้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ารับฟังการบรรยายหรือผู้รับบริการ

5. กิจกรรม ICT Day

4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

 

ศทส. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรม ICT Coffee Time เดือนละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างกิจกรรม ICT Coffee Time

    1.1 ICT Coffee Time เดือนมีนาคม 2559

    1.2 ICT Coffee Time เดือนพฤษภาคม 2559

    1.3 ICT Coffee Time เดือนมิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

2. จัดกิจกรรม ICT Day เพื่อแสดงองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจำทุกปีสำหรับเจ้าหน้าที่ ศทส. และสำนัก/กองอื่นๆ

2.1 กิจกรรม ICT Day และเอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

 

 

 

 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแม่แบบ (Template) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและสำนักงานชลประทาน

3.1 ภาพประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการแม่แบบ (Template)

3.2 ไฟล์ประกอบการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS (โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน)

4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS (โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ไต้หวัน)

 

 

 

 

 

 

5. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำกิจกรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (KM Buddy)

5.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KM Buddy

5.2 Workshop KMA กับ KM Buddy

4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญที่กรมกำหนด คือ แบบฟอร์มและการจัดองค์ประกอบแผนฯ  วันที่อนุมัติแผน  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน)

 

 

 

 

ศทส. มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ โดยดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่กรมกำหนด ดังนี้

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้

 

 

 

1. รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

2. จัดทำแบบฟอร์มและองค์ประกอบของแผนการจัดการความรู้ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 พร้อมทั้งระบุวันที่ที่ CKO ได้อนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว

2. แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

3. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 3 ครั้ง/ปี

3.1 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1

3.2 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

3.3 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

4. มีการวัดผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน

4. รายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59

4.9 สำนัก/กอง มีการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีกลยุทธ์ สอดคล้องกับบริบทองค์กร และมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากหน่วยงานอื่น และเกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการความรู้หรือไม่

 

 

 

 

ศทส. มีการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

1. ศทส. มีห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จึงจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจจากการ

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้บริการห้องอบรม  

 

 

 

 

 

 

2. มีการจัดกิจกรรม ICT Day มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งภายในศูนย์ฯและบุคลกรของกรม

2.1 กิจกรรม ICT Day 2016

2.2 กิจกรรม ICT Day 2015

 

 

 

 

 

 

3. มีการจัดกิจกรรม ICT Coffee Time เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกด้านครอบคลุมภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนและเป็นการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานอีกด้วย

3.1 ตัวอย่างกิจกรรม ICT Coffee Time เดือนกันยายน

 

 

 

 

 

 

4. มีการใช้เครื่องมือทางการจัดการความรู้อย่างหลากหลาย เช่น  พี่สอนน้อง ชุมชนนักปฏิบัติ สรุปบทเรียน การเล่าเรื่อง การถอดความรู้

4.1 กิจกรรมพี่สอนน้อง (Coaching)

4.2 ชุมชนนักปฏิบัติ

4.3 การเล่าเรื่อง

4.4 การถอดความรู้

 

 

 

 

 

 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอกและนำมาถ่ายทอดต่อไป

5.1 กิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายความรู้กับเจ้าหน้าที่

5.2 ถ่ายทอดความรู้หลังจากที่ได้รับการอบรมจากวิทยาการภายนอก

 

 

 

 

 

 

6. จัดกิจกรรม ICT สัญจร เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจที่นำเจ้าหน้าที่บุคลากรของศูนย์ฯ ทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นประจำทุกปี

6. กิจกรรม ICT สัญจรเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน