การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

3.1 สำนัก/กอง สำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

 

 

 

1. จัดประชุมเพื่อสำรวจให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการเครือข่ายVPNและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ให้บริการเพื่อจัดประชุมเครือข่าย VPN

1.2 รูปการจัดประชุมเครือข่าย VPN

 

 

 

 

 

 

2. จัดทำแบบสำรวจการใช้งานปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำของผู้รับบริการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง

2.1 แบบสำรวจการใช้งานปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำ

 

 

 

 

 

 

3. การสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

   3.1 การขอใช้งานระบบเครือข่าย Internet

3.1 แบบฟอร์มขอใช้บริการเครือข่าย Internet

 

 

 

 

 

 

   3.2 การขอใช้งานระบบ RID-WebHosting

3.2 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-WebHosting

 

 

 

 

 

 

   3.3 การขอใช้งานระบบ RID- Cloud

3.3 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Cloud

 

 

 

 

 

 

   3.4 การขอใช้บริการ RID-Colocation

3.4 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Colocation

3.2 สำนัก/กอง รับฟังข้อร้องเรียนที่เป็นปัจจุบันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางใด

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนที่ เป็นปัจจุบันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางดังนี้

 

 

 

 

 

 

   1. โทรศัพท์

1. โทรศัพท์

    - รูปเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์

    - บันทึกลงแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาและเข้าปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

   2. Fax

2. Fax.

 

 

 

 

 

 

   3. E-Mail

3. E-Mail

 

 

 

 

 

 

   4. บันทึกข้อความรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการสื่อสาร

ตัวอย่างบันทึกข้อความ

4.1 แจ้งปัญหาการใช้งาน E-mail

4.2 แจ้งขอให้ตรวจซ่อมโทรศัพท์ภายนอก

4.3 แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้เดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

4.4 แจ้งขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียด Spec เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

                           เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

   5. Facebook

5. Facebook

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญ และนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

 

 

 

จากการรวบรวมข้อร้องเรียนและความต้องการจากผู้รับบริการสรุปถึงปัญหาการใช้งานเครือข่าย Internet จึงจัดการประชุมร่วมกับทางผู้ให้บริการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

1. จัดประชุมร่วมกับทางผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน Internet

2. วิเคราะห์ออกแบบแผนการปรับปรุงร่วมกับทางผู้ให้บริการ

3. ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง

3.4 สำนัก/กองใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และนำไปช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

(การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หมายถึง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตามความเหมาะสม  สร้างความพึงพอใจได้  สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายได้  จูงใจให้เครือข่ายเข้ามาร่วมประสานประโยชน์และส่งผลดีกับการทำงานได้) 

 

 

 

 

1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยม และแก้ไขปัญหา ให้กับผู้รับบริการ ณ. จุดให้บริการ

1.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับ สชป.3 และโครงการชลประทานเชียงใหม่

1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8

3.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง

 

 

 

 

 

 

2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรม ICT Day 2016 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ICT Day 2016

3.5 สำนัก/กองประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ

2. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ

3.6 สำนัก/กองมีช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองผ่านช่องทางใดบ้าง และช่องทางใดมีประสิทธิภาพที่สุด

 

 

 

 

1. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศเพื่อรับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

   1.1 ติดต่อด้วยตนเอง ที่อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

1.1 แผนที่อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

 

 

 

   1.2 เว็บไซต์หน่วยงาน 

1.2 เว็บไซต์หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

   1.3 เว็บไซต์คลังความรู้ 

1.3 เว็บไซต์คลังความรู้ 

 

 

 

 

 

 

   1.4 Facebook ICT KM channel

1.4 Facebook ICT KM channel 

 

 

 

 

 

 

   1.5 E-mail

1.5 E-mail ที่ติดต่อขอรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

   1.6โทรศัพท์พื้นฐาน

1.6 โทรศัพท์พื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

   1.7 ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.7 ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

   1.8 Application Line

1.8 Application Line

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูล สารสนเทศ ที่มีมากมายในเว็บคลังความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ เป็นช่อง ทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้า ถึงข้อมูลได้

2.1 แต้มการเยี่ยมชมคลังความรู้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร