การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียนงานตามภารกิจ (จากข้อ 1.9) มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำ KM Action Plan หรือ แผนพัฒนาองค์กร อย่างไร (ให้อธิบายความเชื่อมโยงของการนำผล AAR มาใช้ประกอบการวางแผนงานจัดการความรู้)

 

 

 

 

1. มีการสรุปบทเรียนโดยการนำผลสรุป ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้จากการสรุปบทเรียนและการประชุมมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ ในแนวทางการจัดการความรู้ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

1. ผลการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปี 2558 เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินการในปี 2559

 

 

 

 

 

 

    1.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจ

1.1 รายงานผลสำรวจความพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี พ.ศ. 2558 หน้า 35 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

   1.2 สรุปบทเรียนจากโครงการ ICT สัญจรประจำปี 2558

1.2 การสรุปบทเรียนจาก ICT สัญจรประจำปี 58 หน้า 3-4

 

 

 

 

 

 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้หลังจากสรุปบทเรียน

 

 

 

 

 

 

 

  2.1 แผนดำเนินการจัดการความรู้ปี 2559

2.1 แผนดำเนินการจัดการความรู้ปี 2559

 

 

 

 

 

 

  2.2 แผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2559

2.2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้หลังจากสรุปบทเรียน

 

 

 

 

 

 

3. การสรุปบทเรียนในปี 2559 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดการแผน/กิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2560 ต่อไป

3. กิจกรรมการสรุปบทเรียนประจำปี 2559

2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำ KM Action Plan ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ต้องประกอบด้วย แบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2 )

 

 

 

 

จัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดทุกปีอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ที่เลือกเป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของศูนย์ฯ และกิจกรรมต่างๆภายในแผน สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมาดำเนินการทั้งสิ้น

1. แผนปฏิบัติการ KM ปี 59

2. แผนปฏิบัติการ KM ปี 58

3. แผนปฏิบัติการ KM ปี 57

4. แผนปฏิบัติการ KM ปี 56

5. แผนปฏิบัติการ KM ปี 55

6. แผนปฏิบัติการ KM ปี 54

7. แผนปฏิบัติการ KM ปี 53

8. แผนปฏิบัติการ KM ปี 52

9. แผนปฏิบัติการ KM ปี 51

 

 

 

 

1. แผนปฏิบัติการ KM ปี 59

2. แผนปฏิบัติการ KM ปี 58

3. แผนปฏิบัติการ KM ปี 57

4. แผนปฏิบัติการ KM ปี 56

5. แผนปฏิบัติการ KM ปี 55

6. แผนปฏิบัติการ KM ปี 54

7. แผนปฏิบัติการ KM ปี 53

8. แผนปฏิบัติการ KM ปี 52

9. แผนปฏิบัติการ KM ปี 51

2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีวิธีการคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ที่สำคัญมาดำเนินงานจัดการความรู้โดยประชุม KM Team พิจารณาภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ในกระบวนงานที่เป็นปัญหาหรือยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความสำคัญต่อประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยเลือกองค์ความรู้มา 3 ด้าน คือ

1.การบริหารจัดการระบบเครือข่ายกรมชลประทาน

2. เทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล

3. โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์

1. รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2559  

    - วาระที่ 2 ข้อ 2.1 กระบวนการคัดเลือกองค์ความรูเพื่อการจัดทำแผนการดำเนินการจัดการความรู หน้า 3

2. ภาพการประชุมทีมงานจัดการความรู ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที1/2559

2.4 สำนัก/กองถ่ายทอด KM Action Plan ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการดำเนินการทั่วถึงทั้งหน่วยงาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนอย่างไร

 

 

 

 

มีวิธีการถ่ายทอดแผน KM คือ

1. เผยแพร่แผนการจัดการความรู้บนเว็บคลังความรู้

 

1. แผนการจัดการความรู้บนเว็บคลังความรู้ศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิทินการมอบหมายงานให้คณะทำงานรายบุคคล

2. ปฏิทินการมอบหมายงานให้คณะทำงานรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

3.บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้

3. บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

4. บอร์ดการสื่อสารแผนการจัดการความรู้

4. บอร์ดการสื่อสารแผนการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

5.จัดประชุมทีมงานการจัดการความรู้เพื่อรับทราบแผนและแนวทางการทำงาน

5. ภาพการประชุมทีมงานการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

6. CKO ถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี จนท. เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

6.1 ภาพกิจกรรม CKO ถ่ายทอดแผนฯ ในกิจกรรม ICT Day 2016

6.2 ภาพ CKO บรรยายและให้ความรู้ในโครงการ ICT HappySongkran 2016

2.5 สำนัก/กองสรุปผลการดำเนินการตาม KM Action Plan เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า สามารถดำเนินการได้บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ คิดเป็นร้อยละเท่าใด

 

 

 

 

จากผลการดำเนินงาน KM Action Plan เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 สามารถดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็น 100%

 

 

 

 

 

 

 

-  รายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตาม .แผนการจัดการความรู้ ปี 59

-  รายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตาม แผนการจัดการความรู้ ปี 59

 

 

 

 

 

 

·        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 1 (เดือน มี.ค.)

·     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 1 (เดือน มี.ค.)

 

 

 

 

 

 

·        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 2 (เดือน มิ.ย.)

·      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 2 (เดือน มิ.ย.)

 

 

 

 

 

 

·        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 3 (เดือน ก.ย.)

·     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 59 ครั้งที่ 3 (เดือน ก.ย.)