การตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 2016)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด  1  การนำองค์กร

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

1.1 CKO สื่อสาร  ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน (วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม) ต่อบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายองค์กร และนำส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างไร

 (พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ช่องทางการสื่อสาร  ความถี่ของการสื่อสาร และความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)

 

 

 

 

CKO ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ครอบคลุมทุก ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ภายในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1. CKO สั่งให้เผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานบนเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

2. CKO สั่งให้เผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมชลประทาน ประจำปี 2557-2561

2. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ศทส. ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ปี 2557-2561 ในเว็บไซต์ ศทส.

ยุทธศาสตร์ >> หัวข้อที่ 2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้า 20/80

วิสัยทัศน์ >> หัวข้อที่ 2.2 วิสัยทัศน์ หน้า 19/80

พันธกิจ >> หัวข้อที่ 2.3 พันธกิจ หน้า 19/80

เป้าประสงค์ >> หัวข้อที่ 2.6 เป้าประสงค์ หน้า 20/80

 

 

 

 

 

 

3. CKO กล่าวถึงทิศทางของหน่วยงาน (วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม) ในวาระการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ และสั่งให้ติดโปสเตอร์ ค่านิยมในห้องทำงานทุกส่วนงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

3.1 งาน ICT Songkran Day 2016

3.2 ติดโปสเตอร์ ค่านิยมในห้องทำงาน

1.2 CKO สื่อสาร  ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายการจัดการความรู้ และนำส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างไร
(พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ช่องทางการสื่อสาร  ความถี่ของการสื่อสาร และความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)

 

 

 

 

1. CKO สั่งการให้เผยแพร่วิสัยทัศน์การจัดการความรู้โดยการติดบอร์ดในห้อง KM และติดบอร์ดในงานนิทรรศการ ICT Day 2016

1.1 จัดแสดงบอร์ดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ในห้อง KM

1.2 จัดแสดงบอร์ดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ในงานนิทรรศการ ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

2. CKO ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานในงานกิจกรรม ICT Happy Songkran 2016

2. ไฟล์นำเสนอวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ในการบรรยายทางวิชาการในงาน ICT Happy Songkran 2016

 

 

 

 

 

 

3. CKO ให้เผยแพร่วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานไว้ใน Website คลังความรู้เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

3. วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทาน บนเว็บคลังความรู้ศูนย์

 

 

 

 

 

 

4. CKO แจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรทุกส่วน/ฝ่าย ได้รับทราบ

4.1 บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ ปี 2559

4.2 การเซ็นต์รับทราบแผนการจัดการความรู้จากบุคลากรทุกส่วน/ฝ่าย

 

 

 

 

 

 

5. CKO จัดให้มีการแสดงบอร์ดการสื่อสารแผนการจัดการความรู้ โดยติดไว้บริเวณหน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบ

5. ภาพแสดงบอร์ดการสื่อสารแผนการจัดการความรู้

1.3 CKO สื่อสารแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

(พิจารณาประกอบกันในมิติต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ช่องทางการสื่อสาร  ความถี่ของการสื่อสาร และความครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย จนถึงระดับบุคคล)

 

 

 

 

CKO มีการประชุม สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ของ ศทส. โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

1. CKO สั่งให้จัดทำแผนการจัดการความรู้และเผยแพร่แผนการจัดการความรู้บนเว็บคลังความรู้ศูนย์ฯ

1. แผนการจัดการความรู้บนเว็บคลังความรู้ศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

 

2. CKO มอบหมายให้บุคลากรดำเนินงานตามแผนในกิจกรรมต่างๆที่ตนมีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบในแผนการจัดการความรู้

2. ปฏิทินการทำงาน รายบุคคล

 

 

 

 

 

 

3. CKO กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ ในวาระการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์, สัมมนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN

3.1 CKO กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ในงาน ICT Songkran Day 2016

3.2 CKO กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ในงานสัมมนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN

1.4 CKO สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดอย่างไร

 

 

 

 

CKO ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ เน้นความผาสุก หรือปรับปรุงสถานทำงานให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมีนโยบายให้กิจกรรมนั้นๆ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

 

 

 

 

 

 

 

1. CKO สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ICT Happy Songkran 2016 โดย CKO เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการพร้อมทั้งจัดให้มีการรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

1 ภาพ CKO บรรยายและให้ความรู้ในโครงการ ICT Happy Songkran 2016

 

 

 

 

 

 

2. CKO สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ICT Day 2016 โดย CKO เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ

2 ภาพ CKO  ร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษโครงการ ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

3. CKO สนับสนุนกิจกรรม โครงการสรุปบทเรียนตามภารกิจ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้

3.1 ภาพกิจกรรมและสรุปบทเรียน โครงการ ICT สัญจร 2016

- AAR โครงการ ICT สัญจร 2016

3.2 ภาพกิจกรรม โครงการ ICT รวมพลัง รักษ์ป่าชายเลน

- บันทึกข้อความ CKO อนุมัติในหลักการ โครงการ ICT รวมพลัง รักษ์ป่าชายเลน

- AAR โครงการ ICT รวมพลัง รักษ์ป่าชายเลน

 

 

 

 

 

 

4. CKO สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ICT Coffee Time เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้แก่บุคลากรในศูนย์ฯ

4.1 ICT Coffee Time เดือนมีนาคม 2559, เอกสารโครงการ

4.2 ICT Coffee Time เดือนพฤษภาคม 2559, บันทึกข้อความ CKO อนุมัติ

4.3 ICT Coffee Time เดือนมิถุนายน 2559, บันทึกข้อความ CKO อนุมัติ

 

 

 

 

 

 

5. CKO อนุมัติการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสำนัก/กอง

5. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนัก/กองอื่นๆ จัดขึ้น

 

 

 

 

 

 

6. CKO สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดและฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอื่นที่มาขอความอนุเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

   6.1 อนุมัติให้จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS และ QGIS ให้กับส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สบอ.

6.1.1 บันทึกจาก สบอ. และ CKO สั่งการให้จัดอบรม

6.1.2 ภาพกิจกรรมการอบรม

 

 

 

 

 

 

   6.2 อนุมัติให้จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS ให้กับ กพก.

6.2.1 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS และ QGIS ให้กับส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สบอ.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 บันทึกจาก กพก. และ CKO สั่งการให้จัดอบรม

6.2.3 ภาพกิจกรรมการอบรม

 

 

 

 

 

 

7 CKO สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม KM Buddy เพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กับหน่วยงานอื่น

7 ภาพการจัดกิจกรรม KM BUDDY

 

 

 

 

 

 

8 CKO จัดให้มีห้อง KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ห้อง KM เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็นบริเวณต่างๆ อาทิ

- บริเวณแสดงภาพถ่ายสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดตึกวิศวกรรมการชลประทาน

8.1 ห้อง KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

- บริเวณแสดงภาพถ่ายสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดตึกวิศวกรรมการชลประทาน

 

 

 

 

 

 

- บริเวณแสดงผลงานนวัตกรรม

- บริเวณแสดงผลงานนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

- บอร์ดพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอดีตถึงปัจจุบัน

- พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

- บอร์ดทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

- ตู้เก็บรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ

- รางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ

 

 

 

 

 

 

8.2 การจัดแสดงองค์ความรู้ภายในห้อง KM

- ภาพการจัดวางบอร์ดองค์ความรู้ไว้ในห้อง KM

 

 

 

 

 

 

9 CKO จัดให้มีห้องเสียงตามสายเพื่อถ่ายทอดสัญญาณเสียงและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

9 ห้องเสียงตามสาย

1.5 CKO แสดงออกในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างไร (เช่น แสดงพฤติกรรมการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เป็นต้น)

 

 

 

 

CKO ได้แสดงออกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยท่านจะถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ด้วยตนเอง โดยการบรรยายองค์ความรู้ตามภารกิจและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทาน ในวาระที่ศูนย์ฯได้จัดกิจกรรม และจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์ฯอย่างสม่ำเสมอ โดยเชื่อว่าการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก อาทิ

 

 

 

 

 

 

 

1. CKO บรรยายและถ่ายทอดความรู้ และงานตามภารกิจในโครงการต่างๆพร้อมทั้งยังเป็นวิทยากรไปบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอ

1.1.ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ICT Happy Songkran2016

1.2 ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ICT Day 2016

1.3 ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ICT สัญจร 2016

1.4 CKO เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานภายนอกในหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ (ตารางฝึกอบรม หน้าที่ 10/10)

 

 

 

 

 

 

2. CKO เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้

2. แบบบันทึกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 

3. CKO สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้กรมชลประทาน

2.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม KM Refreshing

2.2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม KM In Practice

 

 

 

 

 

 

4. CKO ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นในการจัดงาน ICT Day 2016

4. CKO ให้คำแนะนำในการประชุมย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมงาน ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

5. CKO เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน ICT COFFEE TIME ในทุกโอกาสที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้

5.1 กิจกรรม ICT COFFEE TIME เดือนพฤษภาคม 2559

5.2 กิจกรรม ICT COFFEE TIME เดือนมิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

6. CKO เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่ทางศูนย์จัดขึ้น พร้อมทั้งบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟัง แสดงถึงว่า CKO ให้ความสำคัญในการอบรมซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในศูนย์ฯ

6.1 อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.6 CKO สนับสนุน ให้รางวัลแก่บุคลากรที่แสดงออกในการร่วมพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงานหรือไม่ ประกอบด้วย ทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน บุคลากรที่เสนอนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด บุคลากรที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับบริการ เป็นต้น

 

 

 

 

CKO มีการสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัลบุคลากร ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯทุกคน อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

1. CKO สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการทำงานดี เช่น คณะทำงานการจัดการความรู้และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก

1 รายชื่อคณะทำงานการจัดการความรู้และผู้ปฏิบัติงานดี ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก

 

 

 

 

 

 

2. CKO ยกย่องเจ้าหน้าที่ ที่มีผลปฏิบัติงานที่ดีหรือมีความสามารถที่โดดเด่น โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนพิจารณา และให้รางวัล

2 เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากการมีผลปฏิบัติงานและความสามารถที่โดดเด่น

 

 

 

 

 

 

3. CKO สนับสนุนให้ผู้มีผลงานด้านนวัตกรรมได้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ และเป็นการถอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุราชการ

3. คุณสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ ผู้มีผลงานนวัตกรรมนำเสนอองค์ความรู้

1.7 CKO ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

1. CKO ส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตร Government Cloud Service, IPv6, ITIL, Thailand 4.0, Train the Trainer & Coaching เป็นต้น

- Government Cloud Service

- IPv6

- ITIL

- Thailand 4.0

- Train the Trainer & Coaching

 

 

 

 

 

 

2. CKO ส่งเสริมให้มีการทำจุลสารสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ได้ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยมีรูปแบบใหม่ คือการใช้งานผ่านแอปลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำจุลสารสนเทศอย่างชัดเจน

2.2. กลุ่ม LINE จุลสารสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

3. CKO สั่งการให้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และรองรับนโยบาย Thailand 4.0

3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

4. CKO สั่งการให้เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Streaming ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ใหม่ๆในการติดต่อสื่อสารและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จะศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไป

4 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Streaming ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

5. CKO กำหนดให้จัดโครงการ ICT Day เป็นประจำทุกปี และภายในงานได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 วิทยาการภายนอกบรรยายเรื่อง Internet of Things and Mobility

 

 

 

 

 

 

6. CKO กำหนดให้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

6 การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก

1.8 CKO สนับสนุนให้นำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  AAR, CoP,  Story Telling, Coaching, K-Forum, K-Asset, Best Practice, Peer Assist, Cross - functional Team etc. ) มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

 

 

 

CKO สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกภารกิจงานในชีวิตประจำวัน ต้องใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

1 CKO ให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน เช่น งาน ICT Day ประจำปีของ ศทส.

1.การประชุมเตรียมการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

2 CKO สนับสนุนให้มีชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ที่สนใจในเรื่อง เรื่องเดียวกันและจัดให้มีการสอน แนะนำความรู้ให้กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังขาดองค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

2 การรวมตัวของชุมชนนักปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

3 CKO สนับสนุนให้มีการใช้ BAR (Before Action Review) เมื่อเริ่มโครงการ เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานด้วยองค์ความรู้ที่มีให้มีประสิทธิภาพ

3 การใช้เครื่องมือ BAR (Before Action Review) เมื่อเริ่มโครงการ

 

 

 

 

 

 

4 CKO สนับสนุนให้มีการใช้ DAR (During Action Review) ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินงาน

4 การใช้เครื่องมือ DAR (During Action Review) ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

5 CKO สนับสนุนให้มีการใช้. AAR (After Action Review) สรุปบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5 การใช้เครื่องมือ AAR (After Action Review) สรุปบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

 

 

 

 

 

6.CKO สนับสนุนให้ใช้การแต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6 การแต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (Cross Function)

 

 

 

 

 

 

7 CKO สนับสนุนให้ใช้การถ่ายทอดความรู้ด้วยการ Coaching (พี่สอนน้อง) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7 การใช้ Coaching (พี่สอนน้อง)

 

 

 

 

 

 

8. CKO สนับสนุนให้ใช้ต้นแบบที่ดีจากหน่วยงานต้นแบบหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (Best Practice) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การให้ต้นแบบที่ดีจากหน่วยงานต้นแบบและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างต้นแบบ

 

 

 

 

 

 

9. CKO สนับสนุนให้ใช้กิจกรรม Story Telling (เรื่องเล่าเร้าพลัง) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของบุคลากรของ ศทส.

9 Story Telling (เรื่องเล่าเร้าพลัง)

 

 

 

 

 

 

10. CKO สนับสนุนการประชุมและการสัมมนาเพื่อใช้การจัดการความรู้

10 การประชุมและการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

11. CKO สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

11 การจัดหลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

12. CKO สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ฯ

12 จัดทำคู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศทส

1.9 CKO  มีนโยบายกำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ  (หมายถึงงานตามหน้าที่ที่กำหนดของหน่วยงานนั้นๆ เช่น  งานพัฒนาแหล่งน้ำ  งานการเงิน  งาน ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นข้อมูลสำคัญ) เพื่อแสวงหาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

1. CKO ดำเนิน การให้มีการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนในทุก ๆ ปี เพื่อนำผลสรุปที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้ง ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินการจัดการความรู้ของปีต่อไป

1. ผลการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปี 2558 เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินการในปี 2559

2. ภาพกิจกรรมในปี 2558

 

 

 

 

 

 

2 CKO เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน (AAR) ในทุกๆกิจกรรม จากรายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ครั้งที่ 1/2559

2. หน้าที่ 3 ใน รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ครั้งที่ 1/2559

 

 

 

 

 

 

3 CKO ให้มีการจัดกิจกรรมโครงการและสรุปบทเรียน (AAR) ตามภารกิจ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559

3.1 สรุปบทเรียน โครงการ ICT สัญจร 2016 (AAR ประจำปี 2559)

3.2 AAR โครงการ ICT รวมพลัง รักษ์ป่าชายเลน

3.3 AAR โครงการ ICT Happy New Year 2016

3.4 AAR โครงการ ICT Happy Songkran 2016

1.10 CKO ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

1 CKO ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการโดยกำหนดให้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

1 ตัวชี้วัดความพึงพอใจผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามคำรับรอง หน้า 10

 

 

 

 

 

 

2. CKO ใช้ การจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการทำงานให้ดีขึ้นโดยเชิญผู้พัฒนาระบบของ ศูนย์ฯและผู้รับบริการหารือแนวทางการพัฒนางานร่วมกันในรูปแบบของการเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

3 CKO ใช้การบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ในงาน ICT Day 2016 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับผู้รับบริการและผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน

3 ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

4 CKO สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ใช้จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น

4 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS และ QGIS ให้กับส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สบอ

 

 

 

 

 

 

5 CKO ใช้กิจกรรม KM Buddy เพื่อนัดประชุมหารือร่วมกับ กสช. ซึ่งเป็นหน่วยงาน KM Buddy กับทาง ศทส.

5 กิจกรรม KM Buddy

 

 

 

 

 

 

6 CKO ให้ใช้แบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการ เช่น แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตกรมชลประทาน, แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่เว็บไซต์, แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID Cloud

6.1 แบบฟอร์มขอใช้บริการเครือข่าย Internet

6.2 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-WebHosting

6.3 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Cloud

6.4 แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Colocation

 

 

 

 

 

 

7 CKO ให้จัดทำแบบสำรวจการใช้งานปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำของผู้รับบริการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง

7 แบบสำรวจการใช้งานปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำ

1.11 CKO กำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อ ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างไร

 

 

 

 

1 CKO มีการควบคุมโดยการกำหนดแนวทางและเสนอแนะให้ดำเนินการจัดการความรู้ การนำองค์ความรู้ขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ ต้องผ่านการกลั่นกรองก่อนที่จะนำองค์ความรู้นั้นขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ รวมถึงการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้อย่างถูกต้องด้วย

1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ครั้งที่ 2/2559 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 3

 

 

 

 

 

 

2 CKO เข้าร่วมการประชุมเพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้มีการดำเนินการตามแผน

2.1 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ครั้งที่ 1/2559

2.2 รายงานการประชุมทีมงานจัดการความรู ครั้งที่ 2/2559

2.3 รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมโครงการ ICT Day 2016

 

 

 

 

 

 

3 CKO มีการกำกับ ติดตามโดยการสั่งให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามแผน

3.1 บันทึกติดตามความก้าวหน้าจาก CKO ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ครั้งที 2

3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ครั้งที 3

 

 

 

 

 

 

4. CKO มีการติดตามการดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยจะสั่งการในวาระอื่น ๆ ของการประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ ตามวาระที่จัดการประชุมขึ้น ดังปรากฏในรายงานการประชุม

4.1 ติดตาม และเร่งรัดให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำจุลสารสารสนเทศแบบ e-book  และให้จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายโอนความรู้ผู้เกษียณ (วาระอื่น ๆ หน้า 7)