เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  (KMA 2012)    

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวด  1  การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

1.1 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร (เว็บไซต์/แจ้งเวียน/เสียงตามสาย)

1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)

1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล (ครอบคลุมทุกส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

 

 

 

 

P

- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

- เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ฯ

- ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายแจ้งให้ทราบและมอบหมายให้ถ่ายทอดให้บุคลกรในกลุ่ม/ฝ่ายได้ทราบ

- บรรยายให้ทราบในกิจกรรม KM ของศูนย์ฯ

- แจ้งให้ทราบในวาระการประชุมอื่นๆ

- เผยแพร่ในวาระที่หน่วยงานอื่นมาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในฐานะ Best Practice

·     บันทึกมอบหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่ม/ฝ่าย/บุคคล

·     เว็บไซต์ศูนย์ฯ

·     ภาพกิจกรรมการบรรยายและPower point

·     ภาพกิจกรรมงาน KM

·     คลิปเสียงตามสาย

·     ไฟล์นำเสนอวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร

1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร

1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

P

- เผยแพร่ในเว็บคลังความรู้ ของศูนย์ฯ

- เผยแพร่ผ่านสื่อเสียงตามสายของกรมชลประทาน(สามเสน) และถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านระบบ Internet ของกรมชลประทาน

- แจ้งให้ทราบในการประชุม/สัมมนาต่างๆ

- บรรยายในกิจกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ

·     เว็บไซต์คลังความรู้ของศูนย์ฯ

·     ช่องทางเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของกรมชลประทาน

·     ภาพและPower Pointการถ่ายทอดวิสัยทัศน์KM

·     ประชาสัมพันธ์หนังสือ KM rid

1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร

1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร

1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

P

- ประชุมชี้แจงผู้บริหารศูนย์ฯ

- ประชุมชี้แจงทีมงานจัดการความรู้

- หนังสือแจ้งเวียน

- มอบหมายกิจกรรมให้บุคลากร

- เผยแพร่ในเว็บไซต์

·     บันทึกเชิญประชุมเพื่อชี้แจง

·     ภาพถ่ายการประชุม

·     เอกสารมอบหมายงาน

·     หน้าเว็บไซต์

·     หนังสือเวียน

1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร

 

 

 

 

P

- กำหนดแนวทางและทิศทางในการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ

- เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ สนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างจริงใจและตั้งใจทั้งในฐานะผู้อำนวยความสะดวกและสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นกันเอง

- ให้กำลังใจทุกคนในการดำเนินกิจกรรม

- แสดงให้เห็นว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่การจัดให้เป็นระเบียบเป็นระบบ

- สนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์และงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และการจัดการความรู้

- สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึก อบรม ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน

- เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกิจกรรมต่างๆโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ให้มุ่งที่ความสำเร็จของงานความสุขและความภาคภูมิใจเป็นหลัก

- จัดกิจกรรมKM เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ

·     ภาพบุคลากรของศูนย์ฯมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

·     ภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาท CKO ให้กับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดย CKO

·     ภาพ CKO เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน KMA

·     ภาพ CKO เข้าร่วมศึกษาดูงาน บ.ไทยคม

·     ภาพบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน Best Practice ของกรม ที่สชป.3 – 4

·     ภาพ CKO ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินการจัดความรู้ (KMA) ของกรม

·     ภาพการจัดสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·     หนังสือเวียน

1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้

    1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ 

   

 

1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง

 

 

 

 

P

- ถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าติดตามมาให้บุคลากรของศูนย์ฯทราบสม่ำเสมอ

- เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งในฐานะผู้อำนวย ความสะดวกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจตั้งใจให้ความร่วมมือกับผู้ ดำเนินการกิจกรรมด้วยความจริงใจ

- เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของศูนย์ฯและหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการความรู้

- ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นแก่ผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ

·     ภาพและไฟล์ประกอบการบรรยาย

·     ภาพการร่วมกิจกรรมของ CKO

·     เอกสารที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่

 

 

 

 

P

- กล่าวชื่นชมในที่ประชุมและโอกาสต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

- จัดทำบอร์ดเพื่อยกย่อง ชมเชย ทีมงาน และผู้มีผลงานดีเด่น

- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบ

- ประกาศในเว็บคลังความรู้
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน

·     บันทึกการประชุม

·     ภาพแสดงผลงานและรางวัลในโครงการ ICT Day’2012

·     หนังสือแจ้งเวียน

·     หน้าเว็บคลังความรู้

·     ภาพงานเลี้ยงระหว่าง CKOกับทีมงานจัดการความรู้

1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

P

- เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกบรรยายและนำเสนอให้ทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมและดูงานหน่วยงานภายนอก

- จัดทำจุลสารสารสนเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่/คณะทำงานได้ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยมีการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุก 3 เดือน

- จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ

- สนับสนุนให้ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่จากระบบอินเตอร์เน็ต

·     หนังสือเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อบรรยายเทคโนโลยีใหม่ๆ

·     ภาพบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน Best Practice ของกรม ที่สชป.3 – 4

·     จุลสารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

·     ตัวอย่างการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่จากระบบอินเตอร์เน็ต

1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

P

- ใช้ CoPs ในการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ช่วยในการปฏิบัติงาน

- ใช้การแต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน ในการปฏิบัติงาน

- พัฒนาเว็บคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญ จัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

- ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

- มีการถอดความรู้จากผู้อาวุโส

·     ห้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

·     ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·     ห้องคลินิกคอมพิวเตอร์

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

·     จัดหมวดหมู่โดยการสร้างแผนผังความรู้(K-Directory)

·     ภาพการศึกษาดูงาน

·     หน้าเว็บไซต์

·     ภาพและองค์ความรู้การถอดความรู้

1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

P

- กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญแล้วนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติในโอกาสต่อไป

- กำหนดให้มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงต่อไป

·     รายงานผลการดำเนินงาน

·     สรุปบทเรียนจากกิจกรรม

1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 

 

 

 

P

- ทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- จัดโครงการ ICT สัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

- นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดการความรู้และปรับปรุงการให้บริการ

- จัดถ่ายทอดฝึกอบรมให้ผู้รับบริการของกรมฯ

·     สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

·     เอกสารตารางการเดินทางไปกิจกรรมโครงการ ICT สัญจร

·     บันทึกตอบรับการสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ

1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร

  1.11.1 วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

  1.11.2 ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

 

 

 

 

P

- กำหนดให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ของงานที่รับมอบหมายในที่ประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการทำงานของกลุ่ม/ฝ่าย

- ตรวจเยี่ยม สอบถามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ

- บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน

·     รายงานการประชุม

·     เอกสารเร่งรัดสอบถามการดำเนินงาน

·     รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายเดือน

 

 

หมวด  2  การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร

 

 

 

 

P

- นำผลจากการบทเรียน ความต้องการของผู้รับบริการ และการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้ระบบที่พัฒนาแล้ว มาเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามหลัก Computer Algorithm

·     แผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 ที่แนบ)

 

 

 

 

P

- จัดทำแผนและปฏิทินปฏิบัติการ Km ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดอย่างต่อเนื่อง

 

·     แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน

2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร

 

 

 

 

 

P

- พิจารณาจากภารกิจ กระบวนงาน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในการคัดเลือกองค์ความรู้

- พิจารณาจากลำดับความต้องการจากแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจผู้รับบริการมาจัดทำเป็นแผน

·     รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับรับบริการ

2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร

 

 

 

 

 

P

- แจ้งให้ผู้บริหารศูนย์ฯทราบในวาระการประชุม

- ประชุมคณะทำงานฯ KM เพื่อมอบหมายงานในระดับบุคคล

- แจ้งแผนงานและกิจกรรมให้บุคลากรทราบพร้อมกับเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม

- เผยแพร่แผน KM ในเว็บคลังความรู้

·     รายงานการประชุม

·     เอกสารการมอบหมายงาน

·     หนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ

·     เว็บไซต์คลังความรู้

2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1)

 

 

 

 

P

- มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และรายปี เพื่อปรับปรุงแผนในปีต่อไป

- มีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปี

·     รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานทุกเดือน

·     รายงานสรุปผลการจัดการความรู้

 

 

หมวด  3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง

 

 

 

 

P

- จัดทำแบบสอบถาม สำรวจความต้องการความพึงพอใจ ข้อแนะนำ เสนอแนะของผู้รับบริการอย่างเปิดเผย สามารถติดต่อกลับได้ นำมารวบรวม ดำเนินการและสรุปผลการใช้งานความต้องการรายปี

- ผู้รับบริการสามารถแจ้งโดยบันทึกเป็นหนังสือ หรือโทรศัพท์หรือ ใช้ e-mail แจ้ง

·     แบบสอบถาม, สรุปผล

·     ใบแจ้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา

·     e-mail ตอบปัญหาและให้ข้อมูลผู้รับบริการ

 3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

P

- แบบสอบถาม

- บันทึก

- เว็บไซต์/เว็บบอร์ด

- โทรศัพท์พื้นฐาน

- โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง

- e-Mail รับฟังข้อร้องเรียน

- วาระประชุมต่างๆ

- เวที ICT สัญจร

·     แบบสอบถาม

·     เบอร์โทรศัพท์

·     อีเมลล์

·     สรุปผลโครงการ ICT สัญจร

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อ ร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

 

 

 

P

- นำผลสรุปความต้องการ มาวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการหรือชี้แจงในทันที(กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที)

·     สรุปข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่ดี

·     แบบสอบถามและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

 

 

 

 

P

- ให้ความสำคัญ กระตือรือร้นในการพัฒนา ปรับปรุง และให้บริการในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือชี้แจงให้ทราบเหตุผลข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีให้ทราบโดยเร็ว

-วางแผนเพื่อดำเนินการในโอกาสถัดไป

·     เอกสารแจ้งหรือชี้แจงการดำเนินงาน

·     โครงการ ICT สัญจร

3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

P

- มีแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นเอกสาร และเว็บไซต์นำมาสรุปผล

·     แบบสอบถามและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร

 

 

 

 

P

- เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ระบบค้นหาคลังความรู้

- โทรศัพท์พื้นฐาน

- โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอด 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อความ

- e-Mail รับฟังข้อร้องเรียน

- โครงการ ICT สัญจร

·     เว็บไซต์ศูนย์เทคโนฯ

·     ผลการค้นหาจากคลังความรู้

·     เบอร์โทรศัพท์

·     บันทึกขอรับบริการขอใช้ e-mail กรมชลประทาน

·     ตัวอย่างขอรับบริการทางอีเมลล์itcweb@mail.rid.go.th

·     บันทึกขอเข้าเยี่ยมโครงการ ICT สัญจร

 

 

หมวด  4  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

4.1 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร

 

 

 

 

P

- มีกระบวนการคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน

- เลือกตามภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯและกรมฯ

- สร้างระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

- สร้างระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและติดตามการทำงานของระบบเครือข่ายแบบ Real-Time สำหรับผู้รับบริการของศูนย์ฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

·     Flow Chart กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

·     แผนยุทธศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของกรมฯ

·     ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

·     ระบบติดตามและรายงานสถานภาพและการใช้งานระบบเครือข่ายแบบ Real-Time

4.2 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

P

- กำหนดผู้รับผิดชอบและรอบของการปรับปรุงข้อมูล

- พัฒนาระบบให้บุคลากรสามารถปรับปรุงข้อมูล ของตนเองได้ตลอดเวลา โดยแบ่งหมวดหมู่ ตามแผนผังองค์ความรู้

·     เอกสารการมอบหมายงาน

·     เว็บไซต์คลังความรู้ศูนย์ฯ

4.3 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

P

- มีคณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้ก่อนเผยแพร่

- มีการกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่กลั่นกรององค์ความรู้อย่างชัดเจน จัดทำระบบสมาชิก โดยกำหนดสิทธิ ให้มีผู้กลั่นกรององค์ความรู้

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

·     มีระบบกลั่นกรององค์ความรู้เพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

4.4 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่

 

 

 

 

P

-มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ 3 อย่างครบถ้วน

·     คลังความรู้ที่พัฒนามีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 3

ข้อ 1 ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น บัญชีองค์ความรู้ที่มีและไม่มีในหน่วยงาน

ข้อ 2 ระบุแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานและแสวงหามาจากภายนอก

ข้อ 3 มีรูปแบบมาตรฐานของการนำเสนอองค์ความรู้

ข้อ 4 แสดงแผนผังหมวดหมู่ความรู้ของหน่วยงาน

ข้อ 5 มีการประเมินความพึงพอใจ

ข้อ 6 มีระบบนับจำนวนผู้เข้าใช้

ข้อ 7 มีแผนการจัดการความรู้

ข้อ 8 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

ข้อ 9 จัดให้มีกิจกรรมการประกวด ยกย่อง ชมเชย รายงานการประชุมยกย่องชมเชยทีมงาน ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทีมงานKM

ข้อ 10 มีการายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้รอบ 6 และ 12 เดือน

ข้อ 11 แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ KMA

ข้อ 12 มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินการจัดการความรู้

4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร

 

 

 

 

P

- พัฒนาระบบให้บุคลากรสามารถนำเข้าองค์ความรู้ เข้าสู่เว็บไซต์ ได้ด้วยตนเอง เช่น สรุปบทเรียน/อบรม/สัมมนา/ดูงาน

- การถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณ

- การจัดทำ CoPs นวัตกรรม

- การสรุปองค์ความรู้

·     ภาพถ่ายกิจกรรมการถอดองค์ความรู้

·     ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·     ระบบนำเข้าองค์ความรู้ในเว็บไซต์คลังของศูนย์

4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

P

วิธีการรวบรวม และถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการของ สศส. คือ

- รวบรวมปัญหาการใช้งานและ บริการต่าง ๆ และรับคำแนะนำจากผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , e-mail , การพูดคุยระหว่างการให้บริการ

- การจัดโครงการ ICT สัญจร เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจาก สำนัก/กองต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบงาน/บริการ

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- การแลกเปลี่ยนความคิด เห็นทาง Web board และ การรับคำแนะนำ/อบรม วิธีการใช้งานโปรแกรม หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จากตัวแทนบริษัทที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

·     การรับแจ้งปัญหาของผู้รับบริการทาง e-mail

·     รายงานสรุปโครงการ ICT สัญจร

·     webpage แบบสอบถามออนไลน์

·     ผลสำรวจแบบสอบถามข้อคิดเห็นผู้รับบริการฯ และกิจกรรมต่าง ๆ

·     คำแนะนำวิธีการจากตัวแทนบริษัทที่มีการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ผ่านแบบฟอร์มการบำรุงรักษา

4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

P

- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนภายในศูนย์ฯ

- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานอื่นภายในกรม

- กิจกรรม KM Day ของศูนย์ฯ

- เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ดูงานหน่วยหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่น THAICOM  CAT และ TOT เป็นต้น

- กิจกรรม ICT สัญจร

- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากรบรรยายด้านเทคโนโลยี

·     ภาพถ่ายงาน ICT Day

·     ภาพการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น

·     ภาพกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·     ภาพการดูงาน

·     รายงานสรุปการไป ICT สัญจร

4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี,  การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ,   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)

 

 

 

 

P

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยระบุเหตุผลการเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดการความรู้ตามแผนโดยเลือก 3 องค์ความรู้

·     รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายเดือน

·     แผนการจัดการความรู้

·     รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ปี 55

4.9 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด

ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน

        2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง

        3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง

        4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น

        5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนา นวัตกรรมสม่ำเสมอ

 

 

 

 

P

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบพัฒนา/สร้างนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

·     รางวัล CKO ดีเด่น 2ปีซ้อน

·     รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับ 3

·     รางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นต่อเนื่อง

 

 

หมวด  5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

5.1 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่

 

 

 

 

P

- จัดตั้งคณะทำงาน KM ในหน่วยงาน

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

·     คำสั่งมอบหมายงานตามกิจกรรมต่าง ๆ

5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร

 

 

 

 

P

- จัดกิจกรรม KM โดยคัดเลือกหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นวิทยากรและนำเสนอองค์ความรู้

- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

- ให้ประจักษ์ว่ากิจกรรม KM มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร

·     หนังสือเวียน

·     ภาพกิจกรรม

·     แผ่นพับ

5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด

(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)

 

 

 

P

 

- มีการดำเนินการถ่ายทอดการจัดการความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสูงสุด เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นในปีที่ผ่านมา

·     ผลประเมินจากกิจกรรม KM ตามแบบสอบถามของกรมชลประทาน

5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

 

 

 

 

P

- ผู้ได้รับรางวัล KM ได้รับการพิจารณาเงินเดือนอย่างเหมาะสม

·     รายชื่อผู้รับรางวัล

5.5 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร

 

 

 

 

P

- สนับสนุนบุคลากรของศูนย์ฯให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานอื่น ๆ

- จัดอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

- จัดทำคู่มือประกอบการอบรม

- ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก

- จัดกิจกรรม KM เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง

- กำหนดองค์ความรู้ด้านโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองประจำปี และบรรจุในแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้ค้นคว้า วิจัย หาความเหมาะสมในการนำไปใช้ในกรมชลประทาน

- มีห้องวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

- ชุมชนนักปฏิบัติด้านต่าง ๆ

มีการเก็บรักษาความรู้โดย

- สร้างคลังความรู้และปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาและมีการจัดหมวดหมู่ตามแนวทางที่กรมกำหนดในแผนผังคลังความรู้ (K-Directory)

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารคู่มือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  และสื่อการเรียนรู้ โดยเผยแพร่บนเว็บคลังความรู้ และจัดเก็บไว้ที่ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·     ภาพวิทยากรอบรม

·     คู่มือการประกอบการอบรม

·     เว็บไซต์คลังความรู้

·     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง

·     แผนผังความรู้ (K-Directory)

·     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

·     ตัวชี้วัดตามคำรับรองที่ สศส-5.1 จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ (หน้า 16)

·     ผลงานวิจัยพัฒนาในเว็บคลังความรู้เรื่อง Open Source กับงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Open GIS)

·     ห้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

·     ผลงานนวัตกรรม

·     รางวัลนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

·     COPs งานด้าน Gis กับคณะทำงาน JICA

·     สื่อการเรียนรู้

·     ภาพคู่มือที่จัดเก็บในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน

 

 

 

 

P

- กิจกรรมถอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสู่รุ่นน้อง

- จัดเก็บรักษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ โดยการจัดทำเป็นวีดีทัศน์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป (ผลงานนี้ใช้ทักษะใหม่ด้านการตัดต่อไฟล์ภาพและเสียง และนำเสนอในงาน ICT Day 2012 ในวันที่ 15 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา)

·     ภาพถอดความรู้ของผู้เกษียณ สรุปบทเรียนลงเว็บคลังความรู้

·     คลิปเสียงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.7 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร

 

 

 

 

P

- การจัดการความรู้มีผลต่อแรงจูงใจของบุคลากร โดยประเมินจากผลการประกวดหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น CKO Award และผลงานนวัตกรรม โดยที่ศูนย์ฯ สามารถชนะการประกวด โดยมีผลการประกวดดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละปีที่ผ่านมาจากรางวัลชมเชย เป็นระดับดี และระดับดีเด่นในปัจจุบัน และส่งผลให้ CKO ได้รับรางวัล CKO ดีเด่น และหน่วยงานจัดนิทรรศการดีเด่น และผลงานนวัตกรรมดีเด่นลำดับที่ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรเกิดแรงจูงใจและเกิดการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อหน่วยงานได้รับรางวัล ก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขตามไปด้วย

- จัดกิจกรรม KM เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความผาสุกและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

·     หนังสือแจ้งเวียนเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม

·     ผลการสำรวจความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

·     ภาพถ่ายกิจกรรม

·     ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีความสุข

·     ผลการประเมิณการได้รับความรู้จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

หมวด  6  การจัดการกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

P

- ใช้เครื่องมือ KM แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่เลี้ยงสอนงาน และบางโครงการใช้การแต่งตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน ส่งผลให้งานรวดเร็วขึ้น สามารถพัฒนาระบบงานที่สำคัญหลายระบบ

- ปรับกระบวนงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่รวมทั้งนวัตกรรมที่พัฒนา ขึ้นมาเสริม เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- การใช้ CoPs  เพื่อพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อมูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดกระบวนการต่อยอดด้านความคิดและข้อมูลด้าน GIS

·     ระบบประชุมทางไกล(VDO Conference)

·     ระบบ VDO Streaming

·     ระบบ CCTV

·     ระบบ VoIP

·     ระบบVHF&VPN

·     ระบบกระจายเสียง ระบบVPN

·     ชุมชนนักปฏิบัติคลีนิคคอมพิวเตอร์

·     ชุมชนนักปฏิบัตินวัตกรรม

·     ภาพถ่ายการทำงานกับคณะ Jica (COPs ด้าน GIS)

6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆอย่างไร

 

 

 

 

P

มีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานด้านอื่น ๆ โดยอาศัยกิจกรรมและระบบต่าง ๆ เข้ามาจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานให้ดีขึ้น โดยใช้

- กิจกรรม 5

- ระบบต้นทุนผลผลิต

- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

- กฎหมาย พรบ.ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

- นโยบาย IT2020

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง On Job training

และในระบบดังกล่าวข้างต้น ได้มีการนำเครื่องมือ KM มาใช้บูรณาการผสมผสานกัน เช่น จัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงานในด้านต่าง ๆ

·     ภาพกิจกรรม

·     นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·     นโยบาย IT2020

·     คู่มือการใช้ระบบเครือข่ายฯ

·     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

·     ภาพกิจกรรม 5

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนผลผลิต

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

·     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนยุทธศาสตร์

6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร

 

 

 

 

P

- ใช้องค์ความรู้พัฒนาระบบงานสำหรับสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติทั้งด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการ และบุคลากร

- การสอนงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

·     ระบบ E-Form

·     ระบบสารบรรณ

·     ระบบเก็บเอกสาร

·     ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรม

·     ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

·     ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

 

 

หมวด  7  ผลลัพธ์ (เริ่มประเมิน ปี 2557)

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

7.1 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างไร  พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักกอง (since 2012-2014)

7.2 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อผู้รับบริการอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (since 2012-2014)

7.3 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงานท่านอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงในของบุคลากร (since 2012-2014)

7.4 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงในของบุคลากร (since 2012-2014)