ผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บคลังความรู้สำนักฯ "; echo "
มากที่สุด $data_poll[1] %
มาก $data_poll[2] %
ปานกลาง $data_poll[3] %
น้อย $data_poll[4] %
ไม่พอใจ $data_poll[5] %

"; echo "จำนวนผู้เลือกทั้งหหมด $total คน #"; ?>