เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558
      วัน เวลา    : 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
        วันนี้ (12มิถุนายน2558) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่6/2558 และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่3 โดยมีหัวข้อในการถ่ายทอด จำนวน 3 องค์ความรู้ คือ [1]เขื่อนกันคลื่น (sea barrier) ในรัสเซีย โดยประธานคณะทำงาน KM Team สบอ. [2]เทคโนโลยีกับการประมวลสถานการณ์น้ำ โดย นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผอ.ศปส.ชป. [3]การจัดการน้ำในแปลงนาแบบประหยัด โดย นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย ผู้แทนจาก สก.นช. ในการนี้ได้เชิญ KM buddy สำนักบริหารโครงการ และสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมทั้งบุคลากรบรรจุใหม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดประชุมและสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา