เรื่อง          : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร KM THE TRAINER รุ่น 2
      วัน เวลา    : 25-29 พฤษภาคม 2558
      สถานที่     : โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
   
      
      ช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ผู้แทนจากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยนางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์ และ นางสาววนิดา มูลสาร เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร KM THE TRAINER รุ่น 2 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา