เรื่อง          : สบอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558
      วัน เวลา    : 15 พฤษภาคม 2558
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
   

   
     15 พฤษภาคม 2558 นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ที่ปรึกษา สบอ. เป็นประธานถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายธีรพงษ์ พินทอง ผู้แทนจาก ผปข.บอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่1 หัวข้อ "การตรวจสภาพเขื่อนด้วย สายตา (Visual Inspection) " และนายสนอง ปะทะนมปี ผู้แทนจาก ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่2 หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เครื่องมือโทรมาตรขนาดเล็ก"
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา