เรื่อง          : การประชุม สบอ. ครั้งที่ 3/2558
      วัน เวลา    : 9 เมษายน 2558
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
   

   
   
   
     วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม สบอ. ครั้งที่ 3/2558 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ "การกักเก็บน้ำในบ่อขุดใหม่โดยใช้อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี" โดย สก.นช.1 ทั้งยังมีการติดตามผลการประชุมครั้งก่อนหน้าเรื่องการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย ผปษ. และเรื่องการเตรียมความพร้อมในฤดูฝนปี 2558 หลังเสร็จสิ้นการประชุม สบอ. ยังได้มีการรดน้ำดำหัวและขอพร ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา