เรื่อง          : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์
      วัน เวลา    : 23 ธันวาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
      เช้าวันนี้ (23 ธ.ค.57) เวลา 9.30 น. ส่วนการใช้น้ำมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ ของส่วน,ฝ่าย,กล่มงาน,สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน
เพื่อให้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา