เรื่อง          : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
      วัน เวลา    : 23 ธันวาคม 2557
      สถานที่      : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
   
   
   
   
      การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านความต้องการของพืชน้ำ, การเก็บก๊าชมีแทน ในโครงการ water foot print ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง,
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-3 ,นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต อดีต ผนช. ,มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สถานีการทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา