เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 2/2558
      วัน เวลา    : 19 ธันวาคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
      เช้าวันนี้ (19 ธ.ค.57) เวลา 9.30 น. นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ ประธานการจัดการความรู้ 
นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การทำงานด้านการจัดการความรู้ครอบคลุมทั่วถึง
ทุกหน่วยงานภายในสำนัก โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)และทีมงานการจัดการความรู้ (KM Teem)
2. การพิจารณาแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้
3. การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศสำนักฯ
4. การพิจารณาเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อการจัดทำ KM Action Plan
5. การพิจารณาการนำเสนอองค์ความรู้ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา