เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 8/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558
      วัน เวลา    : 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
     วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่8/2558 และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่5 โดยมีหัวข้อในการถ่ายทอด จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ [1]คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยนางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์ (ผู้แทน ผปบ.บอ.) [2]การจัดการน้ำในการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดย นางสาวนัฐชา สมตัว (ผู้แทน ทน.3 บอ.)ในการนี้ได้เชิญ KM buddy สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจัดประชุมและสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา