เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558
      วัน เวลา    : 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
         วันนี้ (10 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่7/2558 และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่4 โดยมีหัวข้อในการถ่ายทอด จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ [1]น้ำหมักชีวภาพและน้ำคลอโรฟิลล์เพื่อสุขภาพ โดยนายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์ (กว.นช.)[2]สิ่งที่ได้จากการเยี่ยมชม เขื่อนไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย นายสงวน กันทะวงศ์ (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)ในการนี้ได้เชิญ KM buddy สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจัดประชุมและสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา